Werkgroepen en contactinformatie

In onze parochie zijn verschillende werkgroepen actief. De werkgroepen staan op alfabetische volgorde vermeld in het menu aan de rechterkant van deze pagina (werkgroepen en contactinformatie).

¬ Avondwakes en uitvaartdiensten

¬ Bankrekeningnummers Parochie

¬ Begraafplaats Sint Pancratius

¬ Biecht | Sacrament van Boete en Verzoening

¬ R.K. Parochiële Caritasinstelling De Goede Herder

¬ Documentatiecentrum

¬ Doopsel

¬ Eerste Heilige Communie

¬ Financiën

¬ Huwelijk

¬ Jongerenpastoraat

¬ Kerkbalans

¬ Ledenadministratie

¬ Lourdesgroep

¬ Missie Ontwikkeling Vrede (MOV)

¬ Noodfonds van de Kerken Castricum

¬ Ontmoetingsruimten

¬ Ouderen

¬ Overlijden

¬ Parochiebestuur

¬ Parochiële Caritas Instelling (PCI)

¬ Pastoor Ruben Torres

¬ Priesterschap

¬ Secretariaat

¬ Thuiscommunie

¬ Uitvaartverzorging

¬ Uitvaartverzorgers, informatie voor

¬ Vormsel

¬ Werkgroep Avondwake

¬ Zangkoren

¬ Ziekenbezoek

¬ Ziekenzalving

 

Avondwakes, uitvaartdiensten en wat te doen bij overlijden

Aan een begrafenis, crematie of een bijzetting kan een avondwake en een uitvaartdienst vooraf gaan. Deze vinden plaats in de R.K. Parochie De Goede Herder. De uitvaartdienst staat onder leiding van een pastor en kan bestaan uit een Eucharistieviering, een Woord- en Communiedienst of een woord- en gebedsdienst. In overleg met de pastoor kunnen familieleden een deel van de viering zelf invullen.

Terug naar boven
 

Bankrekeningnummers Parochie De Goede Herder

Bankrekeningen: (gebruik bij voorkeur de ING-rekening)
ING Bank: NL18INGB0000206597
Rabobank: NL85RABO0311902316
Rabobank: NL22RABO0311983669

U kunt de penningmeester rechtstreeks benaderen via het volgende e-mail adres:info@regioheemskerk.nl

Terug naar boven
 

Begraafplaats Sint Pancratius

In de schaduw van de Sint Pancratiuskerk en achter de vernieuwde pastorietuin bevindt zich de bijna honderd jaar oude en vertrouwde begraafplaats Sint Pancratius. Niet iedereen is bekend met deze rustieke omgeving. Het laatst aangelegde deel bevat meer dan 200 begraafplaatsen en nissen voor urnen. De begraafplaats is bestemd voor parochianen die staan ingeschreven bij de parochie, voor hen die met een parochiaan gehuwd waren of die met een parochiaan duurzaam een huishouden vormden en voor parochianen die ooit zijn verhuisd maar in hun oude vertrouwde omgeving begraven willen worden. In uitzonderlijke gevallen kan het parochiebestuur toestaan dat anderen op de begraafplaats worden begraven.

Contactpersoon begraafplaats: de heer Marcel de Geest
Mobiel: 06-22484980
E-mail: de.geest@hccnet.nl

Terug naar boven
 

Biecht – Sacrament van Boete en Verzoening

Hebt u iets helemaal verkeerd gedaan ten opzichte van iemand? Hebt u erge spijt? Maak het met uw medemens in orde. Ook met God wil je soms iets in orde maken. Bid met Hem en vraag om vergeving. God is immers vlak bij u. Hij is vergevingsgezind. Hij is blij, wanneer u bij Hem terugkeert.

Het kan gebeuren, dat u ergens zo mee zit, dat u een gesprek wilt met een priester. Hij mag u Gods genade aanzeggen en u uw fouten vergeven in Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Blij en rijk zult u opnieuw leven in vrede met God en de mensen. Door dit sacrament krijgt men van Christus, door de priester, vergeving van zonden.

Als u het sacrament van Boete en Verzoening wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met pastoor Ruben Torres telefoon: 06 460 827 58
e-mail: deheiligefamilie@gmail.com.

Terug naar boven
 

Caritas

Werkgroep Caritas van de R.K. parochie De Goede Herder in Castricum

Caritas, liefdadigheid dat mensen die hulp nodig hebben zonder voorwaarden nabij wil zijn en helpt zoeken naar ondersteuning en indien mogelijk naar oplossingen

R.K. Parochiële Caritasinstelling De Goede Herder
De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL41RABO0349335699 PCI DGH Castricum

Taken
Daartoe voert zij de volgende taken uit:
• verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen in die uitzonderlijke individuele gevallen waarin van een noodsituatie sprake is, ondanks wettelijke voorzieningen;
• verleent financiële steun aan katholieke organisaties voor maatschappelijke dienstverlening, met name daar waar overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt;
• Verleent hulp en ondersteuning aan vluchtelingen, migranten en de Voedselbank
• voert zelf incidenteel uitvoerende taken uit als daar behoefte bestaat en initiatief gewenst is.
• Maandelijks, eerste weekend van de maand, organiseert zij een caritascollecte en inzamelingsactie voor de Voedselbank in de Sint Pancratiuskerk in Castricum.
• Werkt samen en maakt deel uit van de Stichting Noodfonds gemeente Castricum. Zie de informatie hierover op deze website.

Werkgroep Lokale Caritas Instelling DGH (LCI DGH)
Voorzitter: Dick Wokke
Secretaris penningmeester: Ton Borst
Contact:
Adres: dorpsstraat 115 1901 EK Castricum
E-mail: info@degoedeherdercastricum.nl

De LCI DGH werkt samen met de parochiële Caritassen in Uitgeest en Heemskerk in een gezamenlijke PCI.

Terug naar boven
 

Documentatiecentrum

Als het parochiesecretariaat geopend is, kunt u gebruik maken van het documentatiecentrum. Daar vindt u achtergrondinformatie op het gebied van bijbel en liturgie. Voorts is er materiaal voor wie op een of andere wijze wil werken aan een viering, bijvoorbeeld een huwelijks- of jubileumviering of een rouwdienst.

Terug naar boven
 

Doopsel

Na een geboorte zijn ouders blij met hun kindje. In de bijbel staat geschreven: “Laat de kinderen tot Mij komen”. Daarom bestaat ook bij onze parochie de mogelijkheid om het kindje te laten dopen. Je geeft een kind graag alle goeds mee. Ook hoort je kind door de Doop in de Geloofsgemeenschap: in de kerk, in een Parochie, hier, of waar ter wereld ook.

Terwijl het water over het bolletje vloeit, klinken de woorden: “Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Door het Doopsel wordt de dopeling verenigd met Jezus Christus en opgenomen in de gemeenschap van de rooms katholieke kerk. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich melden via het parochiesecretariaat.

Terug naar boven
 

Eerste Heilige Communie

Jezus zat met zijn twaalf apostelen voor het laatst aan tafel. Hij nam brood en beker en zei: “Mijn lichaam en bloed, dat voor jullie en allen wordt overgeleverd”. En na de maaltijd zei Hij: “blijft dit doen om Mij te gedenken”. De dag daarna werd Hij overgeleverd en gedood aan het kruis.

Gelovigen blijven de maaltijd van Jezus vieren en Zijn kruisdood gedenken, altijd. Ze eten van het brood dat Jezus ze aanbiedt en zo worden ze samen het lichaam van Christus, een gemeenschap, het ene volk van God: bijeen in vrede met God, met Jezus en met elkaar. Door de Heilige Communie ontvangt het jonge kind het lichaam en bloed van Jezus Christus zelf, de bron van ons geloof.
Kinderen vanaf groep vier van de basisschool en hun ouders werken samen met de werkgroep aan de voorbereiding op de Eerste Communie. Dit gebeurt door middel van kindermiddagen en gezinsvieringen, die vooral zijn afgestemd op deze groep kinderen.

Ouders die per abuis niet benaderd zijn om hun kind aan te melden voor de Eerste Communie, kunnen zich melden via het parochiesecretariaat van hun keuze. De contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

De Eerste Communie wordt meestal georganiseerd in mei of juni van ieder jaar. In het parochieblad Overweg wordt door de werkgroep altijd een oproep gedaan om uw kind aan te melden.

Terug naar boven
 

Financiën

Het werk binnen de Parochie De Goede Herder vergt een gezond financieel draagvlak. Van parochianen wordt verwacht, dat zij naar draagkracht meehelpen om in solidariteit de noodzakelijke uitgaven te bekostigen. Aanbevolen wordt om uw gezinsbijdragen te storten via de “Actie Kerkbalans”, die elk jaar in de maand januari wordt gehouden. Het inschrijfformulier wordt dan bij u aan huis bezorgd. Tijdens de kerkdiensten wordt er gecollecteerd. Speciale collectes voor “Memisa”, “Miva” en “Missie” worden eenmaal per jaar gehouden, overeenkomstig de richtlijnen van het Bisdom. Voor “Solidaridad” en de “Vastenaktie” worden aparte inzamelingen gehouden.

U kunt de penningmeester rechtstreeks benaderen via het volgende e-mail adres: info@regioheemskerk.nl.

Terug naar boven
 

Huwelijk

Zij die een kerkelijk huwelijk willen sluiten, dienen dit te melden bij het Parochiesecretariaat. Dit geldt ook voor een dankdienst bij gelegenheid van een jubileum. U doet er goed aan tenminste drie maanden van tevoren met het parochiesecretariaat contact op te nemen. Als regel geldt dat op zaterdag en zondag geen pastor uit de parochie beschikbaar is om voor te gaan in een aparte viering voor huwelijken en huwelijksjubilea. Alleen voor huwelijken die ook burgerlijk op zaterdag worden gesloten wordt een uitzondering gemaakt. Tijdens de normale kerkdiensten in het weekend kunnen huwelijksjubilea wel worden gevierd. U kunt contact op nemen met het parochiesecretariaat of met pastoor Ruben Torres.

Terug naar boven
 

Jongerenpastoraat

Een stuurgroep organiseert of werkt mee aan diverse activiteiten voor kinderen en jongeren: de Eerste communie, het Vormselproject, het Jongerenpastoraat (JPC). De groep komt om de week op zaterdagavond om 19.45 samen op de zolder van het parochiehuis naast de Pancratiuskerk. Lijkt het je leuk om langs te komen of heb je vragen voor ons, stuur dan een mailtje naar: info.jpc15plus@gmail.com. Kijk voor een sfeerimpressie op onze Facebook-pagina. De jongeren in onze parochie worden zoveel mogelijk persoonlijk uitgenodigd, maar kunnen zich ook melden via het parochiesecretariaat.

Terug naar boven
 

Kerkbalans

Vanzelfsprekend is het voortbestaan van de kerk en de parochie niet. De kerk krijgt geen subsidie en de vaste bezoekers kunnen de kerk niet in stand houden. Daarom doet uw parochiebestuur elk jaar een beroep op u om middels de “actie kerkbalans” bij te dragen in de kosten van onze parochie. Uw bijdrage wordt onder meer gebruikt voor het pastorale werk: de aandacht en zorg voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden; maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven. Daarnaast wordt uw gift gebruikt voor het onderhoud van beide kerken en de parochiecentra en voor de feestelijke vieringen rond Pasen, Pinksteren en Kerstmis. De verantwoordelijken voor het Kerkbalans zijn Jan Schram, Cees van der Laan en een grote groep mensen die de enveloppen rondbrengen. De werkgroep is te bereiken via: boekhouding@degoedeherdercastricum.nl

Terug naar boven
 

Ledenadministratie

In een vitale parochie ken je elkaar!
Zo bestaat de Parochie De Goede Herder uit bijna 8000 leden. Daarvoor is een ledenadministratie van vitaal belang, zodat alle parochianen, of ze nou meer of minder actief zijn, geïnformeerd kunnen worden over de activiteiten in hun kerk zoals Eucharistievieringen, Eerste Communie, ouderenpastoraat, allerlei vrijwilligerswerk, thema-avonden, cursussen en niet onbelangrijk: hoe kan de Parochie nieuw binnengekomen parochianen verwelkomen als hun verhuizing niet bekend is. Dat kan niet zonder een goede ledenadministratie.

Om onze ledenadministratie op peil te kunnen houden werkt de parochie nauw samen met het KASKI. Dit is een organisatie die landelijk bijhoudt wat er qua aantallen gebeurt in iedere parochie. Hoeveel kinderen er worden gedoopt, hoeveel mensen nog naar de kerk gaan, hoeveel kinderen gevormd worden. Ook het aantal nieuwe leden en overleden leden wordt bijgehouden.
U kunt ook altijd inzage krijgen in uw gegevens om deze te controleren.

Contactpersoon: Lenny Meijer, ledenadministratie Parochie De Goede Herder
E-mail: ledenadministratie@degoedeherdercastricum.nl

Terug naar boven
 

Lourdesgroep

Mevrouw Nel Weckseler heeft jarenlang de organisatie op zich genomen voor de jaarlijkse Lourdesreizen. Sinds 2017 is de plaatselijke Lourdesgroep opgeheven. Voor informatie omtrent Lourdesreizen verwijzen wij u naar de website van de Lourdesgroep Alkmaar en de Lourdesgroep Heemskerk.

Terug naar boven
 

Missie Ontwikkeling Vrede (MOV)

Van september 2008 tot medio 2021 is pastoor Kaleab binnen onze parochie De Goede Herder werkzaam geweest. Pastoor Kaleab is geboren en getogen in Ethiopië. De MOV groep van de parochie is een project gestart waarbij wij de allerarmste kinderen die wonen in het district in Addis Abeba waar Kaleab is geboren en heeft gewoond een kans te geven om naar school te gaan. Voor dit project zijn wij op zoek naar mensen die een kind financieel willen adopteren gedurende 5 jaar.

Hoewel het onderwijs in Ethiopië gratis is, dienen ouders een jaarlijkse schoolbijdrage en een bijdrage aan het boekenfonds te betalen, maar ook voor hun kind een verplicht schooluniform te kopen. De kosten om een kind een jaar naar school te helpen bedragen € 60,-. Het zou prachtig zijn om vanuit Castricum deze kinderen een kans te geven om naar school te gaan, zodat zij een betere toekomst tegemoet gaan. Deze gelden worden overigens via familie van Kaleab en vertegenwoordigers van de lokale rooms-katholieke kerk beheerd en besteed.
Hoe kunt u een kind helpen om naar school te gaan?

Door een kind gedurende zijn gehele schoolperiode te ondersteunen door middel van een financiële gift. Gedurende vijf jaar kunt u een kind financieel ondersteunen, zodat hij of zij naar school kan gaan en zo een betere toekomst tegemoet gaat. Voor € 60,00 per jaar kunt u gedurende vijf jaar rechtstreeks hulp bieden aan een kind in Ethiopië. Een kind met een schoolopleiding heeft toekomst Wilt u een kind adopteren, dan kunt u zich aanmelden via de website www.castricumvoorethiopie.nl .

Contactpersoon: de heer Hans Doortmont
Goudenregenlaan 7, 1901 SM Castricum
Telefoon: 0251-656255
Mobiel: 06-53679318
E-mail: hcdoortmont@ziggo.nl

Terug naar boven
 

Noodfonds van de kerken te Castricum

Achter deze “Stichting Noodfonds gemeente Castricum” staan de de Rooms-Katholieke kerken in Castricum en Limmen en de Protestantse kerken in Castricum, Akersloot en Limmen.

Doelstelling:
Het doel van de Stichting Noodfonds Castricum is om:

  1. Giften te verstrekken aan de inwoners van de gemeente Castricum die in een individuele noodsituatie verkeren, als de overheid en andere instanties geen directe hulp kunnen bieden.
  2. Kerkelijke en andere groeperingen bewust te maken van de benarde sociaal-maatschappelijke situatie van mensen die door omstandigheden een met minimaal inkomen in het levensonderhoud moeten voorzien.
  3. Saamhorigheid met en tussen deze mensen te bevorderen.

Noodsituatie, dat kan zijn:
• acute financiële problemen;
• financiële krapte in een gezin, waardoor bijvoorbeeld uw kinderen worden geremd in hun maatschappelijke of verenigingsactiviteiten;
• andere zaken waarvan u denkt dat het noodfonds iets voor u kan betekenen.

U kunt hulp van het Noodfonds aanvragen als:
• U in de gemeente Castricum woont, dus in een van deze woonkernen: Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen.
• U geen noodhulp kunt krijgen van andere instanties, zoals gemeente en rijksoverheid. De Stichting Welzijn is hiervoor het contactadres in de gemeente Castricum www.welzijncastricum.nl, tel. 0251-656562, Geesterduinweg 5 Castricum.

Pas na een negatief besluit van deze instanties en op advies van deze organisaties kunt u bij de stichting Noodfonds gemeente Castricum terecht.

Behandeling schriftelijke aanvraag:
Uw schriftelijke aanvraag wordt door het bestuur vertrouwelijk behandeld.

Tevens ondersteunt de Stichting Noodfonds gemeente Castricum de Voedselbank met acties.

Voor verdere informatie zie de website van Noodfondscastricum.nl.

Mocht u de Stichting en haar werk willen ondersteunen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus u gift is fiscaal aftrekbaar.

U kunt uw gift overmaken naar: NL82RABO0327074043 t.n.v. stichting Noodfonds gemeente Castricum.
RSIN/fiscaalnummer: 805006862
KVK-nummer: 41241672
Postadres: Zuidkerkenlaan 25 1906AC Limmen
E-mailadres: info@noodfondscastricum.nlinfo@noodfondscastricum.nl

Terug naar boven
 

Ontmoetingsruimten

De R.K. Parochie De Goede Herder beschikt over drie verschillende vergader-, cursus- en ontmoetingsruimtes. Parochiecentrum Castricum:
Adres: Parochiecentrum Sint Pancratius, Dorpsstraat 113, Castricum.

In dit parochiecentrum zijn ruimtes voor cursussen, vergaderingen en bijeenkomsten. Inlichtingen bij het parochiesecretariaat

Terug naar boven
 

Ouderen

– De werkgroep Bakkums Contact houdt in de wintermaanden eens in de veertien dagen een contactmiddag in Parochiecentrum, Dorpsstraat 115. U kunt dan meedoen met Klaverjassen of Keezen.

-De katholieke Bond voor Ouderen (K.B.O.) komt regelmatig bijeen ook bij de het Parochiecentrum, Dorpsstraat 115. Elke eerste dinsdag van de maand wordt er voor leden van het KBO een eucharistieviering gehouden in de Sint Pancratiuskerk met koffie na afloop. Tijdens de viering zullen de leden worden herdacht die in de periode daaraan voorafgaand zijn overleden.

Terug naar boven
 

Overlijden

Als een parochiaan is overleden, doet men er goed aan de parochie op de hoogte te stellen. Concrete afspraken over tijdstip en plaats van de avondwake, uitvaart, begrafenis of crematie maakt de nabestaande met één van de leden van de uitvaartgroep. Deze groep mensen en de uitvaartleider hebben hierover overleg met de pastoor en het parochiesecretariaat.

Indien u een afspraak wilt maken of meer informatie wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel.: 0251-652479 of met Pastoor Ruben Torres Telefoon: 06 460 827 58. E-mail: deheiligefamilie@gmail.com

Terug naar boven
 

Parochiebestuur Regio Ijmond Noord

Pastoor Ruben Torres, voorzitter
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter Heemskerk
Wim van der Meer, secretaris Castricum
Wim Brugman, lid Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Mariëtte Mantel, lid, Castricum
Saskia Bos, lid Beverwijk, Eloy
Peter Tervoort, lid Beverwijk, Eloy
Marja Al, lid Beverwijk Apostelkerk
Leny Dekker, lid Velsen Noord

Secretariaat Parochiebestuur Regio Ijmond Noord
Adres: Dorpsstraat 115, 1901 EK Castricum.
E-mail: info@regioheemskerk.nl.

Locatieteam De Goede Herder Castricum

Wim van der Meer, gedelegeerd voorzitter-secretaris
Wendy van der Meer, lid
Wim Brakenhoff, lid
Marja van den Brink, lid
Yvonne Brakenhoff, lid
Mariëtte Mantel, lid
Gerard Veldt, penningmeester

Diaconie: mevrouw Yvonne Brakenhoff

Catechese en Jongeren: mevrouw Wendy van der Meer
Telefoon: 0251-656714
E-mail: jwvandermeer@hetnet.nl

Liturgie: mevrouw Mariëtte Mantel
E-mail: mariette.mantel@ziggo.nl

Parochiële Zaken: mevrouw Marja van den Brink
Telefoon: 06-24478566
E-mail: pancratius@degoedeherdercastricum.nl

Ledenadministratie: mevrouw Lenny Meijer-Leendertse
E-mail: ledenadministratie@degoedeherdercastricum.nl

Boekhouding: de heer Cees van der Laan
E-mail: boekhouding@degoedeherdercastricum.nl

Terug naar boven
 

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Gedreven door solidariteit en rechtvaardigheid willen de kerken een bijdrage leveren aan een betere wereld. De diaconale taken worden daarom in onze parochie mede gedragen door de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Deze groep werkt samen met de andere diaconale groepen. De belangrijkste taken van het PCI zijn:
• strijd tegen armoede en uitsluiting;
• ondersteunen van diaconale projecten in de regio, het dekenaat en het bisdom;
• individuele ondersteuning van mensen in de marge;
• jaarlijkse attentie voor uitkeringsgerechtigden in de gemeente Castricum.
Meer informatie via Pastoor Ruben Torres of het parochiesecretariaat.

Terug naar boven

Pastoor Ruben Torres

In onze parochie is een Pastoor werkzaam: de Zeer Eerwaarde Heer Ruben Torres.

Werkadres: Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
telefoon: 06 460 827 58
email: deheiligefamilie@gmail.com

Terug naar boven
 

Priesterschap

Heeft u wel eens een priesterwijding meegemaakt? Het is een mooie en indrukwekkende plechtigheid. De kandidaat wordt door de bisschop gezalfd. Met name de handen worden gezalfd omdat hij daarmee de zegen zal geven en de sacramenten zal toedienen. Hij ontvangt het evangelieboek, waaruit hij moet en mag preken; en de beker, waarmee hij de eucharistie zal vieren. De kandidaat ligt op de grond, languit, het gezicht naar beneden. Dan klinkt de litanie van alle heiligen. De hemel en alle heiligen komen hem te hulp en buigen zich over hem. Dit sacrament geeft de priester de opdracht mee te werken aan de verspreiding van het geloof en het evangelie.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft een eigen seminarie omdat de vorming tot priester om een eenheid van geestelijke, theologische en pastorale vorming vraagt. Het seminarie is een opnieuw beleven van de ervaring van de apostelen die in een gemeenschap met Jezus aan het hoofd, werden gevormd en voor hun zending toegerust.

Basis voor toelating is de roeping: het verlangen van de kandidaat om priester te worden binnen de Rooms-Katholieke Kerk en zich van harte in te willen voegen in de kerkgemeenschap die wordt geleid door de paus en de bisschop.

Voor meer informatie, een oriënterend gesprek en/of aanmelding, kan je contact opnemen met de rector Jeroen de Wit van het Willibrordseminarie. van ons bisdom.

Terug naar boven
 

Secretariaat sint Pancratiuskerk

In een parochiegemeenschap vervult het parochiesecretariaat een centrale functie. Het bevordert een goede communicatie door de nodige contacten te leggen en te onderhouden tussen de parochianen, de pastores, de contactpersonen van de stuur- en werkgroepen, de vrijwilligers en het bestuur. Iedereen kan bij het parochiesecretariaat telefonisch, mondeling of schriftelijk informatie inwinnen. Op de volgende adressen kunnen gebedsintenties, huwelijks- en dankvieringen, dopen, ziekenbezoek, thuiscommunie en overlijden worden opgegeven.
Adres: Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum.
Telefoon: 0251-652479
E-mail: pancratius@degoedeherdercastricum.nl
Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 11.30 en vrijdag van 9.30 – 12.00 uur

Terug naar boven
 

Thuiscommunie

Voor mensen die niet naar de kerk kunnen, omwille van ziekte of lichamelijke zwakte, is het mogelijk de heilige communie thuis te krijgen. De communie geeft kracht aan onze ziel om ons leven te leiden naar Gods bedoelingen en bij moeilijke momenten van ons bestaan. Het is een troost en kracht die alleen God kan bieden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: tel.: 0251-652479 of met Pastoor Ruben Torres.

Terug naar boven
 

Uitvaartverzorging

Nabestaanden kunnen zelf bepalen welke uitvaartverzorger zij wensen in te schakelen. Uitvaartverzorgers helpen u bij een waardig afscheid en een stijlvolle begeleiding bij een begrafenis of een crematieverzorging. Voor grafstenen met inscripties en inscripties op de zeskanten steen van de urnen nis of het urnengraf kunt u contact opnemen met uw uitvaartverzorger.

Het uitvaartcentrum, gelegen tussen de Sint Pancratiuskerk en het Parochiecentrum aan de Dorpsstraat te Castricum, wordt beheerd door Uitvaartverzorging: De Jongh-Kasterkom.
Contactpersoon begraafplaats: de heer Marcel de Geest
Mobiel: 06-22484980
E-mail: de.geest@hccnet.nl.

Terug naar boven
 

Uitvaartverzorgers, Informatie voor

In verband met het reserveren van de kerk ten behoeve van avondwakes en uitvaartdiensten bij een overlijden, kunt u contact opnemen met de medewerk(st)er van de “Parochiële telefoongroep”.
Neem contact op met het secretariaat om het uitvaartrooster te vragen. Voor pastorale invulling van de uitvaartdiensten dient u te bellen naar pastoor Ruben Torres, tel. 06-46082758.

Terug naar boven
 

Vormsel

Hoe oud ben je, als je het sacrament van het vormsel ontvangt? Een jaar of twaalf? Bij de voorbereiding hoor je mooie verhalen over de Geest die Jezus en ook anderen bijstaat; die ook groepen bezielt en al zeker de kerk. Je krijgt zin om ook zelf te kiezen voor de weg van Jezus. De weg waarop de Geest van de Heer zo duidelijk aanwezig is. Tijdens de vormselviering word je gezalfd: je ontvangt het zegel van de Geest en een soort ridderslag. Vanaf dat moment verwacht de Heer veel van je: inzet, toewijding, trouw. Maar gelukkig: de Geest bezielt je met kracht en wijsheid. Door dit sacrament wordt de jongvolwassene op een belangrijk moment in het leven waar de volwassenwording gaat beginnen, gesterkt in het geloof.

Voor meer informatie over de Vormselgroep, kan je contact opnemen met mevrouw Wendy van der Meer, e-mail: jwvandermeer@hetnet.nl.

Terug naar boven
 

Werkgroep avondwake

De werkgroep Avondwake is in onze parochiegemeenschap in 1984 opgericht. Op de avond voorafgaande aan de uitvaartdienst en de begrafenis kan een avondwake worden gehouden. Deze staat onder leiding van “parochianen van de Parochiële Werkgroep Avondwake”. Samen met de familieleden en betrokkenen stellen zij het programma op, leiden en verzorgen zij de avondwake en zorgen voor een waardig afscheid van de overledene.

Een avondwake, de naam zegt het al, is een wake in een van de parochiekerken op de vooravond van een begrafenis rond een overledene, samen met familie, nabestaanden en al degenen die erbij aanwezig willen zijn. Wanneer iemand gestorven is, zoeken nabestaanden steun en troost bij elkaar. In dit proces van verwerken speelt de avondwake een grote rol: mensen bijeengekomen zoeken naar woorden en beelden, vertellen elkaar verhalen en halen herinneringen op.

Ook deze werkgroep bestaat geheel uit vrijwilligers die bij toerbeurt de avondwakes verzorgen in de Sint Pancratiuskerk te Castricum. Een avondwake kan door de nabestaanden worden aangevraagd bij de door hen gekozen begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer neemt vervolgens contact op met het parochiesecretariaat. Op dit moment bestaat de werkgroep uit de navolgende personen:

Coördinatie:
Greet Borst-den Hartog
Adres: Juliana van Stolbergstraat 36, telefoon: 0251-654064 of 06-20660280
E-mail: denhartoggreet@planet.nl.
(bij afwezigheid vervangen door Jeannette Splint-van den Bosch, zie verder hieronder)

Werkgroep leden:
Cees van der Laan, Dr. Melchiorlaan 12, telefoon: 0251-650985
Jeannette Splint-van den Bosch, W. de Zwijgerlaan 122, tel: 0251-652192 of 06-20389155
Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen informatie inwinnen of zich aanmelden bij een van bovengenoemde leden.

Terug naar boven
 

Zangkoren

Informatie over onze koren vind je op de volgende pagina: informatie over onze koren; contactgegevens en lidmaatschap.

Terug naar boven
 

Ziekenbezoek

Bij ziekte of ziekenhuisopname, of wanneer u niet meer gemakkelijk de deur uitkomt, kunt u als u dat op prijs stelt, (eenmalig of regelmatig) bezoek krijgen van iemand van deze werkgroep. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, 0251-652479 of met Pastoor Ruben Torres.

Terug naar boven
 

Ziekenzalving

Bij ziekte of ziekenhuisopname, of wanneer u niet meer gemakkelijk de deur uitkomt, kunt u als u dat op prijs stelt, (eenmalig of regelmatig) bezoek krijgen van iemand van deze werkgroep. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, 0251-652479 of met Pastoor Ruben Torres.