Uit het bestuurstafel december 2022

De vergadering van het regiobestuur van 16 november 2022 wordt geopend door Saskia Bos. Zij leest een tekst “De karavaan” voor met als kernboodschap: “de wereld is in werkelijkheid niets anders dan een tijdelijke verblijfplaats voor karavanen die door de woestijn trekken.

De vorst deed afstand van zijn heerschappij over mensen en werd een vorst van mensenzielen”. Zo mogen wij in deze adventsperiode samen optrekken naar het hoogfeest van Kerstmis. Dat we plaats mogen maken voor velen. Namens het regiobestuur wens ik u van harte een Zalig Kerstmis toe!

ACTIE KERKBALANS 2023
Tijdens bovengenoemde vergadering heeft het regiobestuur onder meer de begroting over 2023 voor de Castricumse parochie vastgesteld. Het is voor alle locatiepenningmeesters in de huidige onzekere omstandigheden niet eenvoudig om een realistische, liefst sluitende begroting op te stellen.

Welk structureel effect heeft de coronapandemie op de inkomsten van een parochie? Het locatieteam van Castricum voorziet voor 2023 een exploitatietekort van € 101.135,-.

Reden temeer om de Actie Kerkbalans 2023 van harte bij u aan te bevelen! De kerk is voor veel mensen van grote waarde. Wij vragen u om te investeren in een levende kerk, ook na corona! Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

VOORNEMEN TOT SLUITING KERKLOCATIE REGINA CAELI
Het regiobestuur heeft in nauwe samenwerking met het locatieteam van de parochie St. Eloy aan de bisschop het voornemen kenbaar gemaakt de kerklocatie Regina Caeli (Hilbersplein 78, Beverwijk) te gaan sluiten. Het sterk teruglopend aantal kerkbezoekers, de daarmee samenhangende forse afname van de inkomsten en een tekort aan voorgangers in onze regio zijn de belangrijkste redenen hiervoor.

Dit is een ingrijpende maatregel, die met name voor de reguliere kerkgangers van de Regina Caeli zeer pijnlijk is. Gegeven de noodzaak om tot reductie van het aantal kerkgebouwen te komen, is een dergelijk besluit helaas onontkoombaar. Op zondag 5 februari 2023 zal de laatste viering in deze locatie plaatsvinden. Uiteraard zijn de kerkgangers van Regina Caeli meer dan welkom in onze andere locaties.

Wij wensen hen, net zoals dat op 15 augustus 2015 in de kerk Maria ten Hemelopneming in Bakkum het geval was, een mooie en gepaste afscheidsviering toe.

GESPREKKEN THEMAKOREN
De afgelopen weken heeft een afvaardiging van het regiobestuur gesprekken gehad met delegaties van verschillende themakoren in onze regio: themakoor Wijk aan Zee, Sound of Life (Uitgeest), Cantare (Castricum) en Staccato (Beverwijk). Doel van deze besprekingen was om in overleg met pastoor Ruben Torres en kapelaan Jaider Chantre Sánchez wederzijdse inzichten uit te wisselen en elkaars standpunten (nog) beter te begrijpen.

Alle vier gesprekken waren verschillend, er zijn over en weer goede afspraken gemaakt hoe we met respect en waardering voor elkaars positie de komende jaren verder willen gaan. Wij danken alle delegaties voor hun betrokkenheid en inzet.

We hopen dat genoemde themakoren nog lang aan onze parochies verbonden mogen blijven en hun ‘eigen kleur’ aan vieringen mogen geven!

OPVOLGING VAN WIM BRAKENHOFF
Met veel genoegen heeft het regiobestuur kennis genomen van de opvolging van Wim Brakenhoff in de technische commissie van Castricum. Fijn dat mensen als Marcel de Geest (begraafplaats) en Peter Stal (bouwkundige) hun tijd en energie willen geven aan de parochie en het estafettestokje van Wim hebben overgenomen!

Wij danken Wim Brakenhoff voor zijn enorme inzet en betrokkenheid bij tal van klussen die onder zijn leiding in Castricum zijn uitgevoerd. Pastoor Ruben mocht recent zelf meemaken dat één van Wim’s laatste klussen (noodzakelijke vernieuwing van de keuken in het appartement van pastoor Ruben) tot grote tevredenheid is uitgevoerd.

Chapeau voor al die jaren van energieke toewijding Wim!

Bert Jan Rozestraten