Uit het bestuurstafel december 2019

Pastoor Kaleab spreekt op de vergadering van het locatieteam van 4 december het gebed uit: ‘bemin en doe dan wat je wilt’, een citaat van de H. Augustinus. Wat is beminnen, wie bemin ik? Voel ik mij bemind? Daar staan we niet iedere dag bij stil. Denken wij aan God die ons bemint zoals we zijn.

Langzamerhand ‘Het stokje overgeven’

Op deze vergadering mochten we locatievoorzitter Piet van der Horst weer in ons midden begroeten. Fijn dat het herstel zich positief ontwikkelt en dat Piet ‘als vraagbaak’ in het locatieteam weer aanwezig is. Er was al afgesproken dat Piet zijn taken als voorzitter in 2020 zou overdragen aan Wim van der Meer. Dat gebeurt nu op 15 januari a.s. Piet blijft naar verwachting tot het einde van zijn lopende termijn (1 juni 2020) aan als lid van het locatieteam. Wij wensen Wim veel succes (en vooral plezier!) toe als nieuwe locatievoorzitter. Voor mij was het fijn op tijdens de afwezigheid van Piet en de inwerkperiode van Wim de vergaderingen van het locatieteam voor te zitten.

Samenwerkingsverband De Ark

Zoals al eerder gemeld in dit parochieblad worden op dit moment gesprekken gevoerd met de parochies van Beverwijk, VelsenNoord en Wijk aan Zee over toetreding tot het samenwerkingsverband. Iedere parochie heeft twee vertegenwoordigers aangewezen die voor een bisschoppelijke benoeming in het bestuur van het samenwerkingsverband worden voorgedragen. Als naam voor het verbrede samenwerkingsverband is de mooie, bijbelse naam ‘De Ark’ gekozen. In 2020 gaat het bestuur van De Ark samen met de locatieteams voor de hele regio een nieuw plan uitwerken: Visie 2020-2025. Hoe gaan we de komende 5 jaar om met onze gebouwen, vrijwilligers en de inzet van ons pastorale team?

Begroting 2020

Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar!

Het is alweer de laatste maand van het jaar. De decembermaand met korte dagen en lange avonden, gezelligheid rond Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw. Bij uitstek een maand om terug te blikken op het afgelopen jaar, wat ging goed, wat kon beter, waar mochten we dankbaar voor zijn. December is een drukke maand, een maand vol bijzondere vieringen. Een mooie, maar hectische tijd voor onze pastores en diaken, onze koren, kosters en tal van andere vrijwilligers.

Het bestuur van De Ark en het locatieteam Castricum spreken graag hun bijzondere waardering uit voor al die (extra) energieke inzet en wensen haar parochianen gezegende dagen en een voorspoedige start van 2020!

Bert Jan Rozestraten Gedelegeerd voorzitter