Privacy & Cookiebeleid

R.K. Parochie De Goede Herder R.K. Parochie De Goede Herder, gevestigd aan Dorpsstraat 113
1901 EK Castricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Goede Herder Parochie Castricum
Dorpsstraat 113
1901 EK Castricum
Telefoon: 0251-652479

Functionaris Gegevensbescherming

Piet van der Horst is de Functionaris Gegevensbescherming van R.K. Parochie De Goede Herder. Hij is te bereiken via info@regioheemskerk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

R.K. Parochie De Goede Herder verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de beveiligde basisadministratie van ons bisdom.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (eventueel)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

R.K. Parochie De Goede Herder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Godsdienst of levensovertuiging

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

R.K. Parochie De Goede Herder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Lidmaatschap van onze parochie

Geautomatiseerde besluitvorming

R.K. Parochie De Goede Herder neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R.K. Parochie De Goede Herder) tussen zit.

R.K. Parochie De Goede Herder gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[nog aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

R.K. Parochie De Goede Herder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

R.K. Parochie De Goede Herder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. R.K. Parochie De Goede Herder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

R.K. Parochie De Goede Herder gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Bij wet is toegestaan deze zonder toestemming te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R.K. Parochie De Goede Herder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pancratius@degoedeherdercastricum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

R.K. Parochie De Goede Herder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

R.K. Parochie De Goede Herder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het parochiesecretariaat via pancratius@degoedeherdercastricum.nl.

R.K. Parochie De Goede Herder heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Berichten die via de contactpagina worden verstuurd, worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. De website wordt gehost op een goed beveiligde server met 2FA login.