Nieuws uit het bestuurstafel februari 2019

Tegen de achtergrond van de fel bekritiseerde Nashville-verklaring leest kapelaan Teun Warnaar een tekst uit de eerste brief van de Apostel Johannes over de liefde van God voor de mensen. We kunnen er zeker van zijn dat onze band met God waarachtig is als ons leven wordt gekenmerkt door goede daden en liefde voor de medemens.

Evaluatie vieringen Kerst en Oud-en Nieuw

Onze pastores en diaken tonen zich bijzonder content met het verloop van de vieringen tijdens Kerst en Oud- en Nieuw. Alle vieringen zijn goed verlopen en de opkomst was zelfs beter dan vorig jaar.
Ook de nieuwjaarsrecepties in onze parochies waren levendig en een feest van ontmoeting. Mag daarmee de toon gezet zijn voor 2019: ‘aandacht krijg je door het te geven!’

Hulpbisschop wordt Bisschop-Coadjutor

Vlak voor de jaarwisseling ontvingen wij een brief van Mgr. J.M. Punt, waarin hij meedeelde dat de hulpbisschop, Mgr. Dr. Jan Hendriks door Paus Franciscus is benoemd tot bisschop-coadjutor. Dit betekent dat hij wel hulpbisschop blijft, maar nu met recht van opvolging. Uiterlijk over twee jaar, als bisschop Punt de leeftijd van 75 jaar bereikt, zal hulpbisschop Hendriks hem opvolgen. Ik citeer even wat bovenaan de persoonlijke blog Arsacal van de bisschopcoadjutor staat: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal, is Maria’s woord aan ons. Dus: wees niet bang en probeer te volbrengen wat Hij in je hart heeft gelegd’. Gegeven de tijd waarin wij als katholieke gelovigen trachten de juiste wegen te vinden, is voor een functie als toekomstig bisschop met veel verantwoordelijkheden inderdaad durf en moed nodig. Wij hebben Mgr. Hendriks leren kennen als een blijmoedig mens en dus wensen wij hem in zijn nieuwe rol zeker ook veel genoegen en plezier. Langs deze weg willen wij als locatieteam Heemskerk en bestuur van het samenwerkingsverband Heemskerk/Castricum/Uitgeest Mgr. Hendriks van harte gelukwensen met deze vooraanstaande benoeming!

Actie Kerkbalans

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start gegaan en de acceptgirokaarten zijn weer aan onze parochianen bezorgd. U wordt van harte uitgenodigd ook dit jaar mee te doen of om wellicht na een pauze uw kerkbijdrage weer te hervatten. Met uw bijdrage kunnen wij ook in 2019 weer financieel vooruit. Voor dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’. Geloof en kerk geven je verdieping! Samen met anderen bidden, zingen en luisteren. Dankbaar zijn voor al het goede dat je mag overkomen. Vergeving vragen voor de dingen die niet helemaal goed gingen. Maar ook samen met anderen troost vinden als er donkerte op je pad komt. Een kaarsje bij Maria voor die overleden dierbare. De warmte, de fijne sfeer, uiting geven aan je saamhorigheidsgevoel. Omzien naar elkaar, dat is wat de kerk tot een prachtige gemeenschap maakt. Natuurlijk wil je daar bij horen en tegelijk ook je financiële verantwoordelijkheid nemen.

Dus geef voor uw kerk, ieder naar eigen draagkracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage in 2019!

Bert Jan Rozestraten, Gedelegeerd voorzitter

U vindt meer nieuws van onze parochie op ons Parochieblad Overweg