Nieuws uit het bestuurstafel december 2018

De decembermaand is weer aangebroken, een maand om te genieten van gezelligheid, lekker eten, kerstmuziek en geschenken. Bij uitstek ook een maand om terug te blikken op het jaar 2018. Kerst- en nieuwjaarsvieringen zijn mooi en feestelijk, maar geven voor onze pastores, kosters, koren en andere vrijwilligers ook veel drukte en verantwoordelijkheid. Daarom wil het bestuur waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat Kerst en Nieuwjaar ook dit jaar weer in onze kerken gevierd kunnen worden: hartelijk dank daarvoor.

VERJAARDAGEN PASTOOR KALEAB MASRESHA EN DEKEN TON CASSEE

Tijdens en na afloop van de viering op zondag 21 oktober in de Pancratiuskerk mocht pastoor Kaleab de felicitaties in ontvangst nemen van vele parochianen en belangstellenden ter gelegenheid van zijn 47e verjaardag. Geheel ‘in solidum’ vierde op 14 november jl. ook deken Ton Cassee zijn verjaardag. Hij mocht dezelfde cijfers bijschrijven maar dan in de omgekeerde volgorde. Wij wensen deken Ton Cassee en pastoor Kaleab nog vele jaren in goede gezondheid toe!

BOUWKUNDIGE ZAKEN

In de Heemskerkse zusterparochie werd onlangs een nieuw stalen kruis op de klokkentoren van de Mariakerk teruggeplaatst. Daarmee is de renovatie van deze toren voltooid. Met hijskraan en hoogwerker werd het 800 kg zware kruis weer op de buisspil gehesen. De klokkentoren en het kruis zullen op zondag 2 december door Z.E. kardinaal Simonis plechtig worden ingezegend. Wij hopen dat de klokken van de gerestaureerde toren van de Mariakerk nog vele jaren ‘Gods roepstem in brons’ mogen laten horen!

PROTOCOL PRIVACYWETGEVING

Het bestuur van het samenwerkingsverband (voorheen heette dit ‘personele unie’) heeft een protocol inzake de privacy wetgeving geaccordeerd. De nieuwe wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming, noodzaakt parochies om bij de publicatie van persoonsgegevens in parochiebladen bijvoorbeeld voortaan vooraf toestemming te vragen aan betrokkenen.

VITALITEITSSCAN

Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft alle parochies gevraagd een zogeheten vitaliteitsscan uit te werken. Deze vitaliteitsscan vormt samen met het gebouwenplan de basis voor het aanvragen van machtigingen aan het bisdom.

Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter

U vindt meer nieuws van onze parochie op ons Parochieblad Overweg