Nieuws uit het bestuurstafel april 2019

De vergadering van het samenwerkingsverband van 5 maart wordt geopend door ondergetekende. Aan de vooravond van de vastentijd leest hij een gebed voor met als kernboodschap: ‘Neem de tijd, wel 40 dagen en veel meer, om te kijken hoe anderen opkomen voor elkaar, om te kijken hoe anderen spreken met elkaar, om te voelen hoe anderen vreugde geven aan elkaar. Dan ontdek je vast en zeker nieuwe levenskrachten voor jou!’ Mooi om te ervaren hoe op Aswoensdag 6 maart alom in onze regio gevierd mag worden: ‘bedenk stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’ Dat het hoogfeest van Pasen ons mag inspireren om, door de donkerte van Goede Vrijdag heen, uit te komen bij de kern van ons christelijke geloof: de dood en verrijzenis van Jezus Christus.

Gesprek met het Bisdom

Op vrijdag 8 maart hebben deken Ton Cassee en ondergetekende gesproken met de bisschop-coadjutor (Mgr. Hendriks) en de algemeen econoom (de heer Van der Steen) inzake de bestuurlijke samenwerking met Beverwijk, de voorgenomen interieuraanpassing in Uitgeest en de onderhoudswerkzaamheden (inclusief restauratie van de glas-in-lood ramen) van de Laurentiuskerk.

Voor de gewenste interieuraanpassing in Uitgeest verstrekt het bisdom onder alle omstandigheden geen machtiging. Het bisdom beschouwt dit als een niet noodzakelijke verbouwing en verwijst naar de beleidsnotitie ‘Kerk in een verander(en)de samenleving’ van november 2016. Uiteraard een grote teleurstelling voor de mensen die de afgelopen periode hard gewerkt hebben aan de voorbereiding hiervan. Voor de uitvoering van de noodzakelijke bouwkundige werkzaamheden aan het rijksmonument in Uitgeest heeft het bisdom overigens wel een machtiging verstrekt. Ook over de andere twee onderwerpen (bestuurlijke samenwerking met Beverwijk en het groot onderhoud aan de Laurentiuskerk) werd uitvoerig gediscussieerd.

Het bisdom gaat intern opnieuw met de staf van het bisdom en de Raad van Economische Aangelegenheden overleggen. Voor het bestuur van het samenwerkingsverband en de drie locatieteams blijft één gemeenschappelijke factor van evident belang: zolang wij toekomst zien in de kerkgebouwen in onze regio zullen we blijven investeren in het onderhoud daarvan. We beschouwen dit als onze plicht en verantwoordelijkheid richting parochianen!

Digitaliseren van Doop-, Trouw- en Rouwboeken

Een professioneel bedrijf is inmiddels gestart met de digitalisering van alle doop-, trouw- en rouwboeken van de parochies in Heemskerk, Castricum en Uitgeest. Dat is een intensief klusje, maar daarmee wordt wel alle historische informatie op moderne media opgeslagen. Veel dank voor de begeleiding hiervan aan Wendy van der Meer, die namens de Castricumse parochie in het bestuur van het samenwerkingsverband zit.

Parochiecentrum Pancratius in een ‘nieuw jasje’

Het parochiecentrum van de Pancratius is zowel beneden als boven prachtig opgeknapt en geschilderd. Ook de nieuwe gordijnen dragen bij aan het sfeervolle centrum. Het secretariaat heeft een mooi onderkomen gekregen. Vast en zeker zal dit bijdragen aan een moderne en prettige werksfeer. Mede met dank aan de inzet van vrijwilligers kon deze klus worden geklaard. Chapeau!

Terecht mocht daarom medio februari met een flinke groep vrijwilligers ‘het feestje van Wim’ worden gevierd, een gezellige avond met een knipoog naar de inzet van Wim Brakenhof die zich voor de vernieuwing van het parochiecentrum extra heeft ingespannen.

Het bestuur van het samenwerkingsverband wenst alle gebruikers van het vernieuwde parochiecentrum een genoeglijk onderkomen!

Bert Jan Rozestraten,

Gedelegeerd voorzitter