Maatregelen i.v.m. de Corona Virus

Op 13 maart hebben wij van het bisdom aanvullende beleidsmaatregelen ontvangen om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. De bisschoppen sluiten zich aan bij het advies van de overheid en het RIVM. Het locatie team heeft besloten deze maatregelen met onmiddellijke ingang in te voeren. Direct betrokkenen zijn hiervan voor zover mogelijk meteen geïnformeerd.

Dit betekent dat:

  • Alle vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart worden afgelast
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast
  • Dopen en uitvaarten kunnen plaatsvinden, mits in kleine kring en sober uitgevoerd. De celebrant is gehouden volgens strikte richtlijnen te handelen, waarbij ook hier de fysieke afstand tussen de gelovigen in acht moet worden genomen
  • e vieringen op dinsdag en donderdag ochtend (9.00 uur) zullen, omdat deze doorgaans in kleinere groepen plaatsvinden, vooralsnog doorgaan. Ook hier met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen
  • Voor andere samenkomsten, zoals koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten geadviseerd wordt deze te laten vervallen

Verdere informatie vindt u op: https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/

Zodra daar aanleiding toe is zullen wij u verder informeren.

Met vriendelijke groet,
Wim van der Meer,
Voorzitter locatieteam