Corona update 10 oktober 2020: Aanvulling bestaande protocol

Naar aanleiding van de verslechtering van de situatie rond de verspreiding van het Corona virus wil het locatie bestuur mede namens de Nederlandse bisschoppen, het volgende bekendmaken:

 

          De bisschoppen delen de bezorgd­heid van de over­heid over oplopende aantallen besmettingen en de risico’s van Covid19 voor de volksgezondheid en ondersteunen maatregelen om verspreiding te onderdrukken.

          In de afgelopen maan­den hebben we kunnen constateren dat het daartoe ingestelde protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid19.

          Omwille van de tweede Covid19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk, te weten:

o   De bisschoppen hebben de parochies gevraagd terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen (dat is exclusief bedienaren en medewerkers) in de aankomende liturgievieringen.

  • Deze beperking zal ingaan na het huidige weekend (10-11 oktober 2020).
  • De regio en locatie besturen zullen in de komende week kijken hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

o   De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht en zang wordt nadrukkelijk beperkt tot een beperkt aantal cantores.

o   Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.

          Afgespro­ken is dat het gesprek met de minister volgende week wordt voort­ge­zet om te bezien onder welke voorwaarden maatwerk moge­lijk kan worden gemaakt over de wijze waarop ere­diensten geor­ga­ni­seerd wor­den. Hierover zal indien daar aanleiding toe is later worden gecommuniceerd.

          De aanvullende maatregelen zijn vanzelfsprekend ook van kracht voor het overige gebruik van de ruimtes van onze parochie.

 

Wij roepen u dringend op u aan de oproep van onze regering te houden om ons gedrag aan te passen.

Bij verder oplopende besmettingscijfers zullen nieuwe en nog verder gaande maatregelen nodig zijn.

 

Namens het locatie team.