rkparochiede goede herder

Mother of God door Kuzma Petrov Vodkin, 1919

Werkgroepen en contactinformatie


In onze parochie zijn verschillende werkgroepen actief. De werkgroepen staan op alfabetische volgorde vermeld in het menu aan de rechterkant van deze pagina (werkgroepen en contactinformatie).

¬ terug naar boven


Avondwakes en uitvaartdiensten


Aan een begrafenis, crematie of een bijzetting kan een avondwake en een uitvaartdienst vooraf gaan. Deze vinden plaats in de R.K. Parochie De Goede Herder. De uitvaartdienst staat onder leiding van een pastor en kan bestaan uit een Eucharistieviering, een Woord- en Communiedienst of een woord- en gebedsdienst. In overleg met de pastoor kunnen familieleden een deel van de viering zelf invullen.

¬ terug naar boven


Bankrekeningnummers Parochie De Goede Herder


Bankrekeningen ten behoeve van de Gezinsbijdrage:
ING Bank: NL18INGB0000206597
Rabobank: NL85RABO0311902316

Bankrekening ten behoeve van overige financiële handelingen:
Rabobank: NL22RABO0311983669

U kunt de penningmeester rechtstreeks benaderen via het volgende e-mail adres:

¬ terug naar boven


Begraafplaats Sint Pancratius


In de schaduw van de St. Pancratiuskerk en achter de vernieuwde pastorietuin bevindt zich de bijna honderd jaar oude en vertrouwde begraafplaats St. Pancratius. Niet iedereen is bekend met deze rustieke omgeving. Het pas aangelegde deel bevat meer dan 200 nieuwe begraafplaatsen en urnennissen. De begraafplaats is bestemd voor parochianen die staan ingeschreven bij de parochie, voor hen die met een parochiaan gehuwd waren of die met een parochiaan duurzaam een huishouden vormden en voor oud-parochianen. In uitzonderlijke gevallen kan het parochiebestuur toestaan dat anderen op de begraafplaats worden begraven.

Meer informatie over onze begraafplaats kunt u nalezen op de volgende pagina: [ parochie ]

¬ terug naar boven


Bezoekgroep nabestaanden


Het verlies van iemand die je na staat door de dood, is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Niemand weet beter dan u wat dit in uw leven betekent. Gevoelens van verdriet en ook eenzaamheid kunnen uw leven gaan beheersen. Een gesprek over het verdriet en de vele gevolgen die het verlies voor u heeft, kan als steun of verlichting worden ervaren.

Zoals u mogelijk bekend is, bestaat er in ons dorp al geruime tijd een bezoekgroep voor nabestaanden. Deze groep bestaat uit professionele vrijwilligers die, vanuit hun hart en ruime ervaring, naar u luisteren en met u van gedachten willen wisselen. Ook u als nabestaande kunt, als u dit wenst, om zo'n gesprek vragen. In principe kan iedere nabestaande aanspraak maken op bezoek door een van de leden van de groep. Onder nabestaanden verstaan wij uitsluitend mensen die, door de dood van een naaste, verlies ervaren.

De aangevraagde gesprekken worden door de groep verdeeld. Het persoonlijke gesprek wordt bij u thuis gevoerd. Als u dit wenst kunnen er meer gesprekken plaats vinden. Aan deze bezoeken zijn geen kosten verbonden, wij stellen ons beschikbaar voor ieder die een beroep op ons doet, ongeacht kerkelijke of onkerkelijke achtergrond. (N.B. Huisdieren worden in principe niet toegelaten).

Voor aanmelding en informatie kunt u zich wenden tot de volgende contactpersonen:
Mevrouw Truus Walstra, telefoon: 0251-651434,
Mevrouw Irene Mekel-de Wolf, telefoon: 0251-651253
De heer Hein Lagerberg, telefoon: 0251-654269

Wij werken onder de verantwoordelijkheid van de "Werkgroep Rouwbegeleiding" van de gezamenlijke kerken in Castricum, in goed overleg met de Raad van Kerken.

¬ terug naar boven


Biecht - Sacrament van Boete en Verzoening


Hebt u iets helemaal verkeerd gedaan ten opzichte van iemand? Hebt u erge spijt? Maak het met uw medemens in orde. Ook met God wil je soms iets in orde maken. Bid Hem om vergeving. God is immers vlak bij u. Hij is vergevensgezind. Hij is blij, wanneer u bij Hem terugkeert.

Het kan gebeuren, dat u ergens zo mee zit, dat u een gesprek wilt met een priester. Hij mag u Gods genade aanzeggen en u uw fouten vergeven in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Blij en rijk zult u opnieuw leven in vrede met God en de mensen. Door dit sacrament krijgt men van Christus, door de priester, vergeving van zonden. Het geeft de mens genezingen de keus een nieuw begin te maken.

Als u het sacrament van Boete en Verzoening wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met pastoor Kaleab via telefoonnummer 0251-654797 of mobiel: 06-18831825.
E-mail: .

¬ terug naar boven


Documentatiecentrum


Op de tijden en plaatsen waarop de parochiesecretariaten open zijn, kunt u gebruik maken van de documentatiecentra. In deze documentatiecentra bevindt zich achtergrondinformatie op het gebied van bijbel en liturgie. Voorts materiaal voor wie op een of andere wijze wil werken aan een viering, bijvoorbeeld een huwelijks- of jubileumviering of een rouwdienst.

¬ terug naar boven


Doopsel


Blij met je kindje. "Laat de kinderen tot Mij komen", zegt Jezus. Dat weten jullie. Parochie bellen. Doopsel bespreken. Je geeft je kind immers alle goeds mee. Door de Doop is je kind dicht bij Jezus en dus dicht bij God. Dat willen jullie. Ook hoort je kind door de Doop in de Geloofsgemeenschap van de Christenen: in de kerk, in een Parochie, hier, of waar ter wereld ook.

Terwijl het water over het bolletje vloeit, klinken de woorden: "Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest". Door het Doopsel wordt de dopeling verenigd met Jezus Christus en opgenomen in de gemeenschap van de rooms katholieke kerk.

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich melden via het parochiesecretariaat van hun keuze. De contactgegevens vindt u bovenaan de pagina en op de [ contactpagina ].

¬ terug naar boven


Eerste Heilige Communie


Jezus zat met zijn twaalf apostelen voor het laatst aan tafel. Hij nam brood en beker en zei, "Mijn lichaam en bloed, dat voor jullie en allen wordt overgeleverd." En na de maaltijd zei Hij, "blijft dit doen om Mij te gedenken." De dag daarna werd Hij overgeleverd en gedood aan het kruis.

Gelovigen blijven de maaltijd van Jezus vieren en Zijn kruisdood gedenken, altijd. Ze eten van het brood dat Jezus ze aanbiedt en zo worden ze samen het lichaam van Christus, een gemeenschap, het ene volk van God: bijeen in vrede met God, met Jezus en met elkaar. Door de Heilige Communie ontvangt het jonge kind het lichaam en bloed van Jezus Christus zelf, de bron van ons geloof.

Kinderen vanaf groep vier van de basisschool en hun ouders werken samen met de werkgroep aan de voorbereiding op de Eerste Communie. Dit gebeurt door middel van kindermiddagen en gezinsvieringen, die vooral zijn afgestemd op deze groep kinderen.

Ouders die per abuis niet benaderd zijn om hun kind aan te melden voor de Eerste Communie, kunnen zich melden via het parochiesecretariaat van hun keuze. De contactgegevens vindt u bovenaan de pagina en op de [ contactpagina ].

De Eerste Communie wordt in 2014 gehouden op zondag 1 juni 2014 om 10:00 uur in de Pancratius Kerk.

¬ terug naar boven


Financiën


Het werk binnen de Parochie De Goede Herder vergt een gezond financieel draagvlak. Van alle leden wordt verwacht, dat zij naar vermogen meehelpen om in solidariteit de noodzakelijke uitgaven te bekostigen. Aanbevolen wordt om uw gezinsbijdragen te storten via de "Actie Kerkbalans", die elk jaar in de maand januari wordt gehouden. Het inschrijfformulier wordt dan bij u aan huis bezorgd en later weer in de bijgesloten envelop opgehaald. Tijdens de kerkdiensten wordt er gecollecteerd. Speciale collectes voor "Memisa", "Miva" en "Missie" worden eenmaal per jaar gehouden, overeenkomstig de richtlijnen van het Bisdom. Voor "Solidaridad" en de "Vastenaktie" worden aparte inzamelingen gehouden.

U kunt de penningmeester rechtstreeks benaderen via het volgende e-mail adres: .

¬ terug naar boven


Huwelijk


Zij die een kerkelijk huwelijk willen sluiten, dienen dit te melden bij het Parochiesecretariaat. Dit geldt ook voor een dankdienst bij gelegenheid van een jubileum. U doet er goed aan tenminste drie maanden van tevoren met het parochiesecretariaat contact op te nemen. Als regel geldt dat op zaterdag en zondag geen pastor uit de parochie beschikbaar is om voor te gaan in een aparte viering voor huwelijken en huwelijksjubilea. Alleen voor huwelijken die ook burgerlijk op zaterdag worden gesloten wordt een uitzondering gemaakt. Tijdens de normale kerkdiensten in het weekend kunnen huwelijksjubilea wel worden gevierd.

De contactgegevens van beide secretariaten van onze parochie vindt u bovenaan de pagina en op de [ contactpagina ].

¬ terug naar boven


Jongerenpastoraat


Een stuurgroep organiseert of werkt mee aan diverse activiteiten voor kinderen en jongeren: de Eerste communie, het Vormselproject, het Jongerenpastoraat (JPC) 15+ en het Oecumenische Jongerenwerk (de Jongerendag en de Totem). De jongeren worden zoveel mogelijk persoonlijk uitgenodigd, maar kunnen zich ook melden via het parochiesecretariaat.

¬ terug naar boven


Kerkbalans


Vanzelfsprekend is het voortbestaan van de kerk en de parochie niet: de kerk krijgt geen subsidie en de vaste bezoekers alleen kunnen de kerk niet in stand houden. Daarom doet uw parochiebestuur elk jaar een beroep op u om middels de "actie kerkbalans" bij te dragen in de kosten van onze parochie. Uw bijdrage wordt onder meer gebruikt voor het pastorale werk: de aandacht en zorg voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden; maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven. Daarnaast wordt uw gift gebruikt voor het onderhoud van beide kerken en de parochiecentra en voor de feestelijke vieringen rond Pasen, Pinksteren en Kerstmis. De verantwoordelijken voor het Kerkbalans zijn Jan Schram, Ysbrand Schut en Ton Brugman, te bereiken via:

¬ terug naar boven


Ledenadministratie


In een vitale parochie ken je elkaar!

Zo bestaat de Parochie De Goede Herder uit bijna 8000 leden. Daarvoor is een ledenadministratie van vitaal belang, zodat alle parochianen, of ze nou meer of minder actief zijn, geïnformeerd kunnen worden over de activiteiten in hun kerk zoals Eucharistievieringen, Eerste Communie, organiseren van catechese voor jongvolwassenen, ouderenpastoraat, allerlei vrijwilligerswerk, thema-avonden, cursussen en niet onbelangrijk: hoe kan de Parochie nieuw binnengekomen parochianen verwelkomen als hun verhuizing niet bekend is. Dat kan niet zonder een goede ledenadministratie.

Om onze ledenadministratie op peil te kunnen houden neemt de parochie deel aan de SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), zoals ook de Nederlandse Hervormde kerk en de Gereformeerde kerken. De SILA vormt een landelijke schakel tussen de gemeentehuizen en de kerken, waardoor berichten over veranderingen in persoonsgegevens zoals huwelijk, scheiding, overlijden, verhuizing, geboorte en uittreding kunnen worden doorgegeven. Het gemeentehuis houdt niet bij tot welke kerk iemand behoort, maar kan wel bij iemands naam zetten dat veranderingen aan de SILA moeten worden gemeld. De SILA weet bij welke kerk iemand hoort en zij geeft de veranderingen door aan de Parochies. Dit systeem is zo beveiligd dat niemand anders dan uw eigen Parochie uw gegevens kan gebruiken. Als u zelf al weet dat uw gegevens verkeerd of onvolledig zijn (b.v. geen opgave van kinderen), vragen we u dit ons even te laten weten. U kunt ook altijd bij uw Parochie inzage krijgen in uw gegevens om deze te controleren.

Als u niet wilt dat uw gegevens door de SILA worden bijgehouden, moet u dit schriftelijk bij uw parochie melden; uw gegevens worden dan uit de computer gehaald.

Lenny Meijer, ledenadministratie Parochie De Goede Herder
E-mail:

¬ terug naar boven


Lourdesgroep


Mevrouw Nel Weckseler, Heerenweg 9b
Telefoon : 0251-656439
E-mail:

¬ terug naar boven


Missie Ontwikkeling Vrede (MOV)


Pastoor Kaleab MOV Groep Ethiopië actie

Sinds 1 september 2008 is pastoor Kaleab binnen onze parochie "De goede Herder" werkzaam. Pastoor Kaleab is geboren en getogen in Ethiopië. De MOV groep van de parochie is een project gestart waarbij wij de allerarmste kinderen die wonen in het district in Addis Abeba waar Kaleab is geboren en heeft gewoond een kans te geven om naar school te gaan. Voor dit project zijn wij op zoek naar mensen die een kind financieel willen adopteren gedurende 5 jaar.

Hoewel het onderwijs in Ethiopië gratis is, dienen ouders een jaarlijkse schoolbijdrage en een bijdrage aan het boekenfonds te betalen, maar ook voor hun kind een verplicht schooluniform te kopen. De kosten om een kind een jaar naar school te helpen bedragen € 60,-. Het zou prachtig zijn om vanuit Castricum deze kinderen een kans te geven om naar school te gaan, zodat zij een betere toekomst tegemoet gaan. Deze gelden worden overigens via familie van Kaleab en vertegenwoordigers van de lokale rooms-katholieke kerk beheerd en besteed.

Hoe kunt u een kind helpen om naar school te gaan?
Door een kind gedurende zijn gehele schoolperiode te ondersteunen door middel van een financiële gift. Gedurende vijf jaar kunt u een kind financieel ondersteunen, zodat hij of zij naar school kan gaan en zo een betere toekomst tegemoet gaat. Voor € 60,00 per jaar kunt u gedurende vijf jaar rechtstreeks hulp bieden aan een kind in Ethiopië. Een kind met een schoolopleiding heeft toekomst. Wilt u een kind adopteren, dan kunt u zich aanmelden via de website www.castricumvoorethiopie.nl. .

Contactpersoon: de heer Hans Doortmont,
Goudenregenlaan 7, 1901 SM Castricum
Telefoon: 0251-656255
Mobiel: 06-53679318
E-mail:

Voor meer informatie van de M.O.V. groep ga naar: [ www.castricumvoorethiopie.nl ].

¬ terug naar boven


Noodfonds van de kerken te Castricum


Achter de stichting Noodfonds van de Kerken staan vijf Kerken binnen de gemeentegrenzen van Castricum, nl.:

¬  Diaconie van de Protestanse gemeente te Castricum, Postbus 145, 1900 AC Castricum;
¬  Diakonie van de Protestantse gemeente te Limmen, Boogerdlaan 6, 1906 XS Limmen;
¬  Caritas van de R.K. parochie St. Cornelius, Postbus 56, 1906 ZH Limmen;
¬  Caritas van de R.K. parochie Jacobus de Meerdere, Kerklaan 37, 1921 BK Akersloot;
¬  Caritas van de R.K. parochie De Goede Herder, Postbus 177, 1900 AD Castricum.

Doelstelling:
De belangrijkste doelstelling van de stichting is het verlenen van financiële hulp in de vorm van een gift of lening aan personen, die in een noodsituatie verkeren.

Noodsituatie, dat kan zijn:
¬  acute financiële problemen;
¬  financiële krapte in een gezin, waardoor bijvoorbeeld kinderen worden geremd in hun maatschappelijke of verenigingsactiviteiten;
¬  andere zaken waarvan u denkt dat het noodfonds iets voor u kan betekenen.

Aanvragen:
¬  De aanvrager moet in de gemeente Castricum wonen, dus in een van deze woonkernen: Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen.
¬  De aanvrager moet eerst de mogelijkheden hebben onderzocht voor het verkrijgen van noodhulp via andere instanties, zoals gemeente en rijksoverheid.
¬  Pas na een negatief besluit van deze instanties kunt u bij de stichting Noodfonds terecht.

Behandeling schriftelijke aanvraag:
Uw schriftelijke aanvraag wordt door het bestuur vertrouwelijk behandeld. Waarschijnlijk wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Overigens, de middelen van de stichting zijn beperkt, omdat deze geheel afhankelijk is van particuliere giften. De stichting staat geregistreerd in het handelsregister te Alkmaar met nummer S 41241672

Postadres: Noodfonds van de Kerken te Castricum
Van Polanenlaan 2, 1901 JS Castricum

¬ terug naar boven


Ontmoetingsruimten


De R.K. Parochie De Goede Herder beschikt over drie verschillende vergader-, cursus- en ontmoetingsruimtes. Informatie over onze drie ontmoetingsruimtes kunt u hieronder nalezen.

Parochiecentrum Castricum:

Adres: Parochiecentrum St. Pancratius, Dorpsstraat 113, Castricum.
In dit parochiecentrum zijn ruimtes voor cursussen, vergaderingen en bijeenkomsten. Inlichtingen bij het parochiesecretariaat; telefoon: 0251-652479.

Ontmoetingsruimte "De Eenhoorn":

Adres: De Eenhoorn, Tweede Groenelaan 5, Bakkum.
Vanaf 1 juli 2013 wordt Ontmoetingsruimte "De Eenhoorn" niet langer verhuurd.

¬ terug naar boven-->


Ouderen


In de parochiegemeenschap bestaan groepen die bij verjaardagen of een andere gelegenheid ouderen bezoeken. De werkgroep “Bakkums Contact” houdt tevens in de wintermaanden eens in de veertien dagen een contactmiddag met kaarten en handwerken in de Pastorie van de Pancratiuskerk. De katholieke Bond voor Ouderen (K.B.O.) komt regelmatig bijeen in de 'De Kern', Overtoom 15. Elke eerste dinsdag van de maand, behoudens de maanden juni en augustus, wordt er voor leden van het KBO een eucharistieviering gehouden in de St. Pancratiuskerk met koffie na afloop in het Parochiecentrum te Castricum.

¬ terug naar boven


Overlijden


Als een parochiaan is overleden, doet men er goed aan een van de pastores hiervan te berichten. Concrete afspraken over tijdstip en plaats van de avondwake, uitvaart, begrafenis of crematie maakt de nabestaande met de uitvaartleider van de uitvaartonderneming. De uitvaartleider heeft hierover zelf weer overleg met de pastoor en het parochiesecretariaat.

Indien u een afspraak wilt maken of meer informatie wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat van uw keuze, tel.: 0251-652273 of 0251-652479 of met pastoor Kaleab (contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina).

¬ terug naar boven


Parochiebestuur


Parochiebestuur van de R.-K. Parochie De Goede Herder is bereikbaar via een van de parochiesecretariaten of via Dorpstraat 113, 1901 EK, Castricum.
E-mail:

Het parochiebestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: de hoogeerwaarde heer A.M. Casse in solidum met Pastoor Kaleab.
Mobiel: 06-18831825
E-mail:

Vice-voorzitter: de heer L.J.M. Rozestraten
Telefoon: 0251-247452
E-mail: |

Secretaris: de heer P.A. van der Horst
Telefoon: 0251-658688
E-mail:

Penningmeester: vacant
Telefoon:
E-mail:

Bestuurslid: mevrouw A.W.E.A. Beentjes-Liefting
Telefoon: 0251-313444
E-mail: geen

Bestuurslid: de heer C. Deijle
Telefoon: 0251-310739
E-mail:

Bestuurslid: mevrouw H.W.M Dufrenne
Telefoon: 0251-316082
E-mail:

Bestuurslid: mevrouw W.C.L.M. van der Meer-Hof
Telefoon: 0251-656714
E-mail:

Bestuurslid: kapelaan Mario Agus
E-mail:
Naast het parochiebestuur is er in elke parochie een locatieteam aanwezig.
Voor de parochie in Castricum bestaat het team uit:


¬  Pastoor Kaleab, voorzitter
¬  P.A. (Piet) van der Horst, secretaris en penningmeester
¬  Marja van den Brink
¬  Wendy van der Meer
¬  Yvonne Brakenhof
¬  Henk Meijer
¬  Wim Brakenhoff, Telefoon: 0251-656262 | 06-29205465. E-mail: w.brakenhoff@casema.nlDiaconie: mevrouw Yvonne Brakenhoff

Catechese en Jongeren: mevrouw Wendy van der Meer
Telefoon: 0251-656714
E-mail:

Liturgie: de heer Henk Meijer
Telefoon: 0251-670770
E-mail:

Parochiële Zaken: mevrouw Marja van den Brink
Telefoon: 06-24478566
E-mail:

Ledenadministratie: mevrouw Lenny Meijer-Leendertse
E-mail:

Boekhouding: de heer Cees van der Laan
E-mail:

¬ terug naar boven


Parochiële Caritas Instelling (PCI)


Gedreven door solidariteit en rechtvaardigheid willen de kerken een bijdrage leveren aan een betere wereld. De diaconale taken worden daarom in onze parochie mede gedragen door de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Deze groep werkt samen met de andere diakonale groepen. De belangrijkste taken van het PCI zijn:

¬  strijd tegen armoede en uitsluiting;
¬  ondersteunen van diakonale projecten in de regio, het dekenaat en het bisdom;
¬  individuele ondersteuning van mensen in de marge;
¬  jaarlijkse attentie voor uitkeringsgerechtigden in de gemeente Castricum.

Postadres: R.K. PCI Castricum-Bakkum
Geesterduinweg 100, 1902 CD Castricum, 0251-653893
Telefoon: 0251-653893
E-mail: .

¬ terug naar boven


Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw


Pastoor Kaleab

In onze parochie is een Pastoor werkzaam, pastoor Kaleab Masresha Shiferaw.
Zijn aanspreeknaam is pastoor Kaleab.

Werkadres: Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
Telefoon: 0251-654797
Mobiel: 06-18831825
E-mail:

Prive adres: Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum.
Telefoon in dringende omstandigheden: 0251-655785

¬ terug naar boven


Priesterschap


Heeft u wel eens een priesterwijding meegemaakt? Het is een mooie en indrukwekkende plechtigheid. De kandidaat wordt door de bisschop gezalfd: gezalfd worden met name de handen waarmee hij de zegen zal geven en de sacramenten zal toedienen.Hij ontvangt het evangelieboek, waaruit hij moet en mag preken; en de beker, waarmee hij de eucharistie zal vieren. De kandidaat ligt op de grond, languit, het gezicht naar beneden. Dan klinkt de litanie van alle heiligen. De hemel en alle heiligen komen hem te hulp en buigen zich over hem. Dit sacrament geeft de priester de opdracht mee te werken aan de verspreiding van het geloof en het evangelie.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft een eigen seminarie omdat de vorming tot priester om een eenheid van geestelijke, theologische en pastorale vorming vraagt. Het seminarie is een opnieuw beleven van de ervaring van de apostelen die in een gemeenschap met Jezus aan het hoofd, werden gevormd en voor hun zending toegerust. Als vooropleiding wordt normaliter tenminste een HAVO-niveau gevraagd. Voor oudere studenten kan de vooropleiding individueel worden beoordeeld. Voorwaarden voor toelating tot het seminarie zijn onder meer een positieve en religieuze instelling, openheid voor nadere geestelijke vorming en het bewust willen aanvaarden van de celibataire levensstaat. Tevens moeten voldoende aanleg en vaardigheden aanwezig zijn bij de kandidaat om later de taken van een priester te kunnen vervullen.

Basis voor toelating is de roeping: het verlangen van de kandidaat om priester te worden binnen de Rooms-Katholieke Kerk en zich van harte in te willen voegen in de kerkgemeenschap die wordt geleid door de paus en de bisschop

Voor meer informatie, een orienterend gesprek en/of aanmelding, kan je contact opnemen met de rector van het Seminarie De Tiltenberg, drs. G. Bruggink. De contactgegevens kunt u vinden op de website van het Seminarie: [ www.tiltenberg.com ].

¬ terug naar boven


Retraites


Veel mensen zoeken naar verdieping en zingeving. Religieuze teksten en bijbelverhalen blijken hen te raken. De westerse samenleving is vol van christelijke spiritualiteit. Architectuur, kunst en boeken verwijzen naar ervaringen van mensen die in God geloven. Mensen zijn nieuwsgierig naar wat deze traditie hen te zeggen heeft en staan open voor de wijsheid en de kracht. Liesbeth van Gool organiseert spirituele workshops en retraites in het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood. Ben je geïnteresserd? Bezoek haar website voor meer informatie en contactgegevens: [ www.liesbethvangool.com ].

Voor meer informatie over de retraites die het O.L.V. ter Nood zelf organiseert, bezoek de website: [ www.olvternood.nl/retraites ]

¬ terug naar boven


Rouwbegeleiding, gespreksgroep


Het verlies van een partner door de dood is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Een gesprek over je verdriet en de vele gevolgen die het verlies voor je heeft, kun je als steun of verlichting ervaren.

Nabestaanden die hun partner verloren hebben, kunnen aangeven een bezoek te willen van één van de leden van de Bezoekgroep. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Mevrouw Truus Walstra-Bosma, pastor
Telefoon: 0251-651434
E-mail:

Gespreksgroep Rouw bij Partnerverlies


In deze gespreksgroep kunt u lotgenoten ontmoeten die hetzelfde verlies in hun leven ondervinden. Ons advies is echter om niet eerder dan minimaal zes maanden na het overlijden van je partner aan de groep te gaan deelnemen. De gespreksgroep bestaat uit ongeveer tien personen die onder leiding van twee begeleiders tien keer samenkomen op woensdagmorgen, beginnend in oktober. Kosten 50 euro voor 10 bijeenkomsten. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen:

Mevrouw Nel Groen-Coumans
Telefoon: 0251-657956
E-mail:

De heer Maas Beitler
Telefoon: 0251-652370
E-mail:

¬ terug naar boven


Secretariaat


In een parochiegemeenschap vervult het parochiesecretariaat een centrale functie. Het bevordert een goede communicatie door de nodige contacten te leggen en te onderhouden tussen de parochianen, de pastores, de contactpersonen van de stuur- en werkgroepen, de vrijwilligers en het bestuur. Iedereen kan bij het parochiesecretariaat telefonisch, mondeling of schriftelijk informatie inwinnen. Op de volgende adressen kunnen gebedsintenties, huwelijks- en dankvieringen, dopen, ziekenbezoek, thuiscommunie en overlijden worden opgegeven. Zie menu aan de linkerkant voor de contactinformatie en spreekuurtijden van beide secretariaten.

Secretariaat Sint Pancratiuskerk, Castricum:
Adres: Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum.
Telefoon: 0251-652479

E-mail:
Spreekuur: dinsdag- en vrijdag van 9:30 tot 11:00 uur


¬ terug naar boven


Thuiscommunie


Voor mensen die niet naar de kerk kunnen, omwille van ziekte of lichamelijke zwakte, is het mogelijk de heilige communie thuis te krijgen. De communie geeft kracht aan onze ziel om ons leven te leiden naar Gods bedoelingen en bij moeilijke momenten van ons bestaan. Het is een troost en kracht die alleen God kan bieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat van uw keuze, tel.: 0251-652273 of 0251-652479 of met pastoor Kaleab (contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina).

¬ terug naar boven


Uitvaartverzorging


Nabestaanden kunnen zelf bepalen welke uitvaartverzorger zij wensen in te schakelen. Uitvaartverzorgers helpen u bij een waardig afscheid en een stijlvolle begeleiding bij een begrafenis of een crematieverzorging. Voor grafstenen met inscripties en inscripties op de zeskante steen van de urnennis of het urnengraf kunt u contact opnemen met uw uitvaartverzorger.

Het uitvaartcentrum, gelegen tussen de St. Pancratiuskerk en het Parochiecentrum aan de Dorpsstraat te Castricum, wordt beheerd door Uitvaartverzorging: De Jongh-Kasterkom.

Contactpersoon begraafplaats: de heer Wim Brakenhoff
Telefoon: 0251-656262
Mobiel: 06-29206465
E-mail: .

¬ terug naar boven


Informatie voor uitvaartverzorgers


In verband met het reserveren van de kerk ten behoeve van avondwakes en uitvaartdiensten bij een overlijden, kunt u contact opnemen met de medewerk(st)er van de "Parochiële telefoongroep" volgens het onderstaande rooster. De wisseling vindt plaats op vrijdag ca, 12:00 uur.

[download hier de rooster van de telefoongroep voor 2015 - informatie voor uitvaartverzorgers]. Voor pastorale invulling van de uitvaartdiensten dient u te bellen naar de heer P. van der Horst, telefoon 0251-658688 of 06-30267630.

¬ terug naar boven


Volwassen liturgie, werkgroep


In de vieringen, voorbereid door de werkgroep Volwassenen Liturgie, staat een thema centraal. Alle teksten en liederen zijn hierop afgestemd. Voorbeelden zijn: "Vredesweek" en de "Vastenaktie", maar ook uit een gewone weekendliturgie wordt een thema gehaald. De groep maakt zijn eigen liturgieboekje, zodat de aanwezigen veel kunnen meezingen en bidden. De viering wordt met de pastoor doorgenomen. Het koor Jubilate verleent aan deze viering haar medewerking. De werkgroep is ontstaan in de Bethlehemparochie en heeft de vieringen na de opheffing van de Bethlehemparochie voortgezet in de beide andere kerken. Wanneer een viering wordt georganiseerd door de werkgroep Volwassen Liturgie, wordt dit vermeld in het rooster op de agendapagina.

¬ terug naar boven


Vormsel


Hoe oud ben je, als je het sacrament van het vormsel ontvangt? Een jaar of twaalf? Bij de voorbereiding hoor je mooie verhalen over de Geest die Jezus en ook anderen bijstaat; die ook groepen bezielt en al zeker de kerk. Je krijgt zin om ook zelf te kiezen voor de weg van Jezus. De weg waarop de Geest van de Heer zo duidelijk aanwezig is. Tijdens de vormselviering word je gezalfd: je ontvangt het zegel van de Geest en een soort ridderslag. Vanaf dat moment verwacht de Heer veel van je: inzet, toewijding, trouw. Maar gelukkig: de Geest bezielt je met kracht en wijsheid. Door dit sacrament wordt de jongvolwassene op een belangrijk moment in het leven waar de volwassenwording gaat beginnen, gesterkt in het geloof.

Het Vormsel wordt in 2014 gehouden op 21 juni 2014 om 19:00 uur in de Pancratius Kerk.

Voor meer informatie over de Vormselgroep, kan je contact opnemen met mevrouw W. (Wendy) van der Meer, e-mail: .

¬ terug naar boven


Werkgroep avondwake


Avondwake werkgroep De werkgroep Avondwake is in onze parochiegemeenschap in 1984 opgericht.

Op de avond voorafgaande aan de uitvaartdienst en de begrafenis kan een avondwake worden gehouden. Deze staat onder leiding van "parochianen van de Parochiële Werkgroep Avondwake". Samen met de familieleden en betrokkenen stellen zij het programma op, leiden en verzorgen zij de avondwake en zorgen voor een waardig afscheid van de overledene.

Een avondwake, de naam zegt het al, is een wake in een van de parochiekerken op de vooravond van een begrafenis rond een overledene, samen met familie, nabestaanden en al degenen die erbij aanwezig willen zijn. Wanneer iemand gestorven is, zoeken nabestaanden steun en troost bij elkaar. In dit proces van verwerken speelt de avondwake een grote rol: mensen bijeengekomen zoeken naar woorden en beelden, vertellen elkaar verhalen en halen herinneringen op.

Ook deze werkgroep bestaat geheel uit vrijwilligers die bij toerbeurt de avondwakes verzorgen in de Sint Pancratiuskerk te Castricum. Een avondwake kan door de nabestaanden worden aangevraagd bij de door hen gekozen begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer neemt vervolgens contact op met het parochiesecretariaat. Op dit moment bestaat de werkgroep uit de navolgende personen:

Avondwake werkgroepCoordinatie:
Greet Borst-den Hartog
Adres: Juliana van Stolbergstraat 36, telefoon: 0251-654064 of 06-20660280
E-mail: .
(bij afwezigheid vervangen door Jeannette Splint-van den Bosch, zie verder hieronder)

Werkgroepleden:
Cees van der Laan, Dr. Melchiorlaan 12, telefoon: 0251-650985
Jeannette Splint-van den Bosch, W. de Zwijgerlaan 122, tel: 0251-652192 of 06-20389155
Albert Twisk, Walenburg 42 te Heemskerk, telefoon: 0251-255464
Annelies Poel-Zoontjes, Pr. Marijkestraat, telefoon: 0251-658674

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen informatie inwinnen of zich aanmelden bij een van bovengenoemde leden.

¬ terug naar boven


Zangkoren


In onze parochie zijn een aantal werkgroepen actief op het terrein van de liturgie. Verder is er een aantal koren. Regelmatig vinden optredens plaats van kerkkoren die hun medewerking verlenen aan de vieringen in de twee parochiekerken. Het gemengd koor van de Pancratius brengt bij voorkeur meerstemmige Latijnse koorwerken ten gehore. Er is ook een herenkoor . De twee dameskoren zingen bij rouw- en trouwdiensten.

Het koor Jubilate zingt tevens tijdens de weekendvieringen en heeft ook een Nederlands repertoire. In 1997 is een nieuw parochieel koor opgericht met de naam Cantare. Het is bestemd voor mensen tussen de 25 en 50 jaar en heeft vooral een Nederlands repertoire. Ook is er een kinderkoor: 'De Sterretjes'.

Nieuwe koorleden zijn van harte welkom. Aanmelding is mogelijk tijdens de repetities. De repetities worden in het Parochiecentrum aan de Dorpsstraat 113 gehouden of in de aangegeven kerk.

Koor Cantare

Koor Cantare


Het Koor Cantare is een vierstemmig koor, met sopranen, alten, bassen en tenoren en is eind 1996 opgericht met de bedoeling om meer jonge mensen, vooral gezinnen, in de kerk te krijgen. Een dirigent/muzikaal leider was snel gevonden in Peter Vagevuur uit Purmerend. Op 13 mei 1997 was de eerste repetitie en tot verrassing stond er al gelijk een heel koor. De toenmalige pastoor Van Diepen was razend enthousiast en wij natuurlijk ook. De afgelopen jaren is het ledenaantal altijd rond de 50 personen geweest. Het Koor Cantare repeteert iedere dinsdagavond van 20:30 tot 22:30 uur in de parochiezaal van de Pancratiuskerk. Niet alleen het repeteren maar ook de gezelligheid is heel belangrijk en daarom is er ook tijd voor een praatje en een borrel na afloop. Heb je zin om eens te komen kijken, kom dan gerust eens langs op dinsdagavond.

Bestuursleden:

¬  Yvonne Brakenhoff, voorzitter
¬  Mariëtte Mantel, secretaris
¬  Mary Dekker, penningmeester
¬  Anneke Bijman, bestuurslid
¬  Arnold Schmitz, bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar via e-mail: [ info@koorcantare.nl ]
Website: [ www.koorcantare.nl ]

¬ terug naar boven


Herenkoor

Repetities worden elke dinsdagavond gehouden van 19:30 tot 21:00 uur in de St. Pancratiuskerk te Castricum.
Contactpersoon: de heer C. Sneekes, telefoon: 0251-650834.

¬ terug naar boven


Dameskoor Sint Pancratius

Repetities worden elke dinsdagmiddag gehouden van 14:00 tot 15:00 uur in de St. Pancratiuskerk te Castricum.
Contactpersoon: mevrouw L. de Haan-Lute, telefoon: 0251-650744.

¬ terug naar boven


R.K. Gemengd Zangkoor Pancratius

RK Gemengd Zangkoor Pancratius

Vanaf haar oprichting op 15 mei 1965 worden vieringen in de beide parochiekerken van Bakkum en Castricum regelmatig opgeluisterd door het R.K. Gemengd Zangkoor Pancratius. Daarnaast wordt soms ook in andere katholieke kerken meegewerkt aan eucharistievieringen. In de Kersttijd wordt al sinds jaren een speciaal kerstprogramma verzorgd in het bejaardencentrum "De Santmark" incidenteel wordt medewerking verleend aan concerten en uitvoeringen.

Sedert 1 januari 1991 staat ons koor onder de bezielende leiding van de heer Joost Doodeman uit Heemskerk en de organist is sedert 1 november 2006 de heer Ronald Schollaart uit Hoofddorp.

Het koor zingt naast missen ook andere meerstemmige werken van Mozart, Schubert, Haydn, Diabelli, Perosi, Gounod en vele andere bekende en minder bekende componisten. Wilt u ons koor komen versterken? Het koor telt momenteel ca. 60 leden en repeteert iedere donderdag van 19:30 uur tot 21:30 uur in de parochiezaal aan de Dorpsstraat 113 te Castricum, naast de Pancratiuskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Komt u gerust eens vrijblijvend langs op een oefenavond of meldt u zich aan bij een van de hieronder genoemde bestuursleden.

¬  Voorzitter: de heer C.P. (Cees) van der Laan, Dr. Melchiorlaan 12, telefoon 0251-650985
¬  Secretaris: mevrouw M. (Mienke) de Geest-Kok, Geelvinckstraat 90, telefoon 0251-657719/06-20464116
¬  Penningmeester: de heer W.J. (Wim) Dirkson, Kerckeven 2, telefoon 0251-656671
¬  Bestuurslid: mevrouw K. (Karin) Stet, Mr. Bodewesstraat 16, telefoon (onbekend)
¬  Bestuurslid: de heer W.J.M. (Wim) Dirkson, Kerckeven 2, telefoon 0251-656671

¬ terug naar boven


Koor Jubilate

Het Koor Jubilate is ontstaan na het samengaan van het Dameskoor Bethlehem en de Cantorij. Het Dameskoor Bethlehem is in 1979, in de voormalige Bethlehemparochie opgericht en verzorgt de gezangen tijdens Uitvaart, Huwelijk, Huwelijksjubilea, Eucharistievieringen, Woord-communie en Woord-gebedsdiensten in de St. Pancratius en de Maria ten hemelopneming kerk. Binnen het koor vormt een aantal dames de volwassenenliturgie groep.

Ook in de regio doet men vaak een beroep op ons koor Jublilate. In "Meerstaete", "Heemswijk", huize "St. Agnes" in Heemskerk en in de Kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo zijn wij ook graag geziene muzikale gasten. Ons reportoire bevat vooral Nederlandse gezangen (een- en meerstemmig) met daarnaast eventueel gregoriaans en engelse-, duits- en franstalige liturgische liederen. De directie is in handen van Tom Berkhout en de muzikale begeleiding wordt deels door Ronald Schollaart en deels door Katalin Somogyi verzorgd. De repetities worden op maandagavond gehouden van 19:30 - 21:00 uur in de Parochiezaal aan de Dorpsstraat 113.

Contactpersoon: mevrouw J. (Jeannette) Splint-van den Bosch, telefoon: 0251-652192.

¬ terug naar boven


Kinderkoor De Sterretjes

Het kinderkoor De Sterretjes heeft een uitgebreid en gevarieerd repertoire van eigentijdse geloofsliedjes, maar zij zingen ook andere mooie en leuke liederen. Het koor wordt geleid door Daniële van Rooij en op de piano begeleid door Iris de Leur en is samengesteld uit jongens en meisjes, groot en klein, die al mooi kunnen zingen of die dat juist willen leren. Die al veel van muziek weten of juist niet .... als je plezier hebt in zingen kun je met ons meedoen. Deelname is gratis. We zingen ca. 8 x per jaar tijdens de gezinsvieringen in de St. Pancratius kerk in Castricum en de Maria ten Hemelopneming kerk in Bakkum.

Contactpersoon: Daniële van Rooij, telefoon: 0251 - 244898.

¬ terug naar boven


Ziekenbezoek


Bij ziekte of ziekenhuisopname, of wanneer u niet meer gemakkelijk de deur uitkomt, kunt u als u dat op prijs stelt, (eenmalig of regelmatig) bezoek krijgen van iemand van deze werkgroep.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat van uw keuze, tel.: 0251-652273 of 0251-652479 of met pastoor Kaleab (contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina).

¬ terug naar boven


Ziekenzalving


Bent u ernstig ziek? Verlangt u naar een goed gesprek en naar woorden van hoop en toekomst? Laat iemand de parochie waarschuwen. Na een goed gesprek, kunt u het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. De zalving "in de naam van de Heer" zal u goed doen, hoop geven, sterken. Door al uw tranen heen zult u opnieuw ervaren, dat het de Heer is die u goed doet en die door de zalving en het gelovige gebed u opricht.

Voor zieken kan het een steun en troost zijn het sacrament van de zieken (ziekenzalving) te ontvangen. De familie van de zieke dient daartoe vooraf een afspraak te maken via het parochiesecretariaat of kan zich rechtstreeks wenden tot een van de pastores. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat van uw keuze, tel.: 0251-652273 of 0251-652479 of met pastoor Kaleab (contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina).

¬ terug naar boven


Secretariaat Sint Pancratiuskerk, Castricum:

Adres: Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum.
Telefoon: 0251-652479
E-mail:
Spreekuur: dinsdag- en vrijdag van 9:30 tot 11:00 uur

Sint Pancratius kerk te Castricum


Werkgroepen en contactinfo:


¬  Avondwakes en uitvaartdiensten

¬  Bankrekeningnummers Parochie

¬  Begraafplaats Sint Pancratius

¬  Bezoekgroep nabestaanden

¬  Biecht | Sacrament van Boete en Verzoening

¬  Documentatiecentrum

¬  Doopsel

¬  Eerste Heilige Communie

¬  Financiën

¬  Huwelijk

¬  Jongerenpastoraat

¬  Kerkbalans

¬  Ledenadministratie

¬  Lourdesgroep

¬  Missie Ontwikkeling Vrede (MOV)

¬  Noodfonds van de Kerken Castricum

¬  Ontmoetingsruimten

¬  Ouderen

¬  Overlijden

¬  Parochiebestuur

¬  Parochiële Caritas Instelling (PCI)

¬  Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw

¬  Priesterschap

¬  Retraites

¬  Rouwbegeleiding, gespreksgroep

¬  Secretariaat

¬  Thuiscommunie

¬  Uitvaartverzorging

¬  Uitvaartverzorgers, informatie voor

¬  Volwassen liturgie, werkgroep

¬  Vormsel

¬  Werkgroep Avondwake

¬  Zangkoren

¬  Ziekenbezoek

¬  Ziekenzalving