rkparochiede goede herder

De Goede Herder door James Powel, 1888

Welkomstwoord van onze voorzitter


Van harte welkom op de website van R.-K. Parochie De Goede Herder.

Wij zijn een actieve en levendige katholieke geloofsgemeenschap met ca. achtduizend parochianen, zestig werkgroepen waaronder vijf koren en ongeveer driehonderd vrijwilligers.

Wij zien, in deze roerige tijden, de R.-K. Parochie De Goede Herder als een baken voor alle parochianen. Vanuit de katholieke tradities willen we een inspirerende en veilige basis zijn voor alle gelovigen en voor vrijwilligers in het bijzonder. We staan zelf vast in ons geloof en voelen ons tegelijkertijd verbonden met de wereld om ons heen, met een scherp oog voor hen die ons nodig hebben.

We willen dat de parochie De Goede Herder zich uiteindelijke ontwikkelt tot een levendige en betrokken geloofsgemeenschap, die zowel gelovigen als niet-gelovigen aanspreekt. Een kennismaking die de moeite loont.

Pastoor Kaleab

¬ terug naar boven


Organogram R.K. Parochie De Goede Herder


Een organogram is een schematische voorstelling van de kerkorganisatie van onze parochie 'De Goede Herder'. Het geeft een indeling van de taken en verantwoordelijkheden binnen de parochie. In één keer ziet u hoe alles is georganiseerd en ingedeeld, dus hoe het werkt in onze parochie.

Veel parochianen hebben een duidelijke mening over 'de communicatie' binnen onze parochie. Vandaar dat het bestuur een werkgroep communicatie heeft geformeerd. Deze werkgroep is op de achtergrond bezig met het neerzetten van een stevige basis om goed met elkaar te kunnen communiceren binnen onze parochie. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is het organogram. Want als u weet wie waarvoor verantwoordelijk is, dan geeft dat al prima inzicht. We kunnen elkaar dan nog gemakkelijker vinden.

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe Organogram dat binnenkort via de website te bekijken en downloaden is.

¬ terug naar boven


R.K. Parochie De Goede Herder


Sinds 1 januari 2005 zijn de parochies in Castricum en Bakkum, op eigen initiatief, opgegaan in de R.K. Parochiegemeenschap Castricum-Bakkum, waarbij sprake is van een parochiegemeenschap met een kerk. Op 1 januari 2006 werd de naam van de parochie gewijzigd in: R.K. Parochie De Goede Herder. Samen met de parochies uit Heemskerk en Uitgeest maakt de R.K. Parochie De Goede Herder deel uit van de grootste regio van het dekenaat Haarlem-Beverwijk. In de komende jaren wordt bekeken op welke terreinen intensief met elkaar kan worden samengewerkt.

Per 1 juli 2014 is een personele unie gevormd bestaande uit de R.K. Parochie De Goede Herder te Castricum, de R.K. Parochie H. Laurentius en H. Marie te Heemskerk en de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte te Uitgeest.

¬ terug naar boven


Historie tot 1950


Kennemerland maakte al in de vroege Middeleeuwen kennis met het Christendom. Adelbertus en Engelmundus, gezellen van Willibrordus, krijgen opdracht het geloof te verspreiden. Ook in Castricum wordt een kerkje gebouwd. Het wordt onder bescherming gesteld van Sint Pancratius. Pancratius was afkomstig uit Phrygie; op veertienjarige leeftijd werd hij in Rome tijdens de Christenvervolging onder keizer Diocletianus onthoofd. Omstreeks 1351 werd in Bakkum een kapel gesticht, die toegewijd was aan de Heilige Cunera. Tot 1576 is de kapel als bedehuis in gebruik geweest. De oude Pancratiuskerk is ontstaan door vergroting van het kerkje dat in de elfde eeuw moet zijn gebouwd. Bij opgravingen in het kerkgebouw zijn sporen van dit romaanse kerkje aangetroffen. In 1573 werd de oude Pancratiuskerk overgedragen aan de Protestanten. De kerk heette aanvankelijk 'Gereformeerde Kerk'. In 1816 werd de naam officieel gewijzigd in 'Nederlands Hervormde Kerk'. Het overgrote deel van de bevolking bleef echter bij het oude geloof en kwam van die tijd af -overigens weinig gestoord door de Protestanten- samen in een verbouwde boerderij aan de Breedeweg in de Oosterbuurt. In 1820 werd aan deze schuilkerk een meer kerkelijk uiterlijk gegeven. In 1858 werd weer een 'echte' kerk met toren gebouwd, vlak naast de plaats waar de huidige kerk aan de Dorpsstraat staat. Ter vervanging van dit gebouw werd de huidige Pancratiuskerk in 1910 gebouwd en enkele jaren geleden nog grondig opgeknapt. Tevens werden toen de pastorie (nu parochiecentrum) en het zusterhuis ('De Hooghe Aert') gebouwd.

¬ terug naar boven


Drie parochies Castricum/Bakkum


Doordat veel forenzen vanuit Amsterdam, de Zaanstreek en de IJmond zich hier kwamen vestigen, breidde Castricum/Bakkum zich, in de vijftiger jaren, uit van een klein tot een middelgroot dorp. Na gemeentelijke herindeling bestaat Castricum momenteel uit Akersloot, Bakkum, Castricum en Limmen. Deze sterke groei maakte een lang gekoesterde wens van de katholieke Bakkummers tot werkelijkheid: in 1951 kon een eigen parochiekerk aan de Brederodestraat worden gebouwd, waarvoor als parochiepatrones 'Maria ten Hemelopneming' werd gekozen. In 1965 werd de parochie 'Bethlehem' gesticht, die na een verblijf in een noodkerk aan het Kortenaerplantsoen haar definitieve plaats kreeg in het ontmoetingscentrum 'Geesterhage', Geesterduinweg 3, achter de Openbare Bibliotheek.

¬ terug naar boven


Opnieuw samenwerken en samengaan


In november 1990 werd het advies van de dekenale Commissie Kerkgebouwen Beverwijk bekendgemaakt, waaruit bleek dat een aantal rooms-katholieke kerken van het dekenaat moesten sluiten. Redenen hiervoor waren het sterk gedaalde kerkbezoek, het gebrek aan pastores en de hoge financiele lasten. Het bisschoppelijke besluit inzake de reorganisatie van de zielzorg in Castricum hield in, dat de parochies Bethlehem en St. Pancratius per 1 januari 1995 samengevoegd werden tot een rooms katholieke parochiegemeenschap Castricum. De kerk aan de Dorpsstraat, toegewijd aan St. Pancratius, werd door het bisdom aangewezen als het kerkgebouw voor de nieuw gevormde parochie. Met ingang van 1 oktober 1995 wordt Geesterhage niet langer als kerk gebruikt. Dit gebouw werd door de parochie verkocht aan de Stichting Ontmoetingscentrum Geesterhage.

Volgens het bisschoppelijke besluit blijft de kerk Maria ten Hemelopneming een zelfstandig kerk . Van 1995 tot 2005 was de samenwerking tussen de parochies uit Castricum en Bakkum geregeld via het ICB: het Interparochieel Castricum en Bakkum. Het besturen van gemeenschappelijke zaken was toevertrouwd aan de beide parochiebesturen samen. Daartoe vergaderden zij tenminste vier keer per jaar met elkaar. Deze samenwerking kreeg onder andere gestalte in een aantal interparochiele werk- en stuurgroepen.

¬ terug naar boven


Het Orgel – Comité St. Pancratius


Het Orgel-Comité St. Pancratius draagt de verantwoording voor het in goede staat houden van het "David-orgel" in de St. Pancratius kerk te Castricum en het "Vermeulen-orgel" in de kerk Maria ten Hemelopneming in Bakkum, alsmede de verantwoording voor de klokken in de toren van de Pancratius. Door het organiseren van concerten probeert het de gelden te verzamelen die nodig zijn om het onderhoud van het instrument te bekostigen.

Het David-orgel uit de St. Pancratiuskerk in Castricum is afkomstig uit de St. Antonius van Padua - kerk te Eindhoven - Fellenoord en werd op 26 november 1972 ingewijd en ingespeeld in de St. Pancratius kerk.

Dankzij enorme inspanningen van een groep enthousiaste parochianen kon dit in 1953 door de Fam. Vermeulen uit Weert gebouwde orgel, worden aangekocht en opgebouwd in Castricum.

Daarmee beschikt de St. Pancratius vanaf 1972 over een muziekinstrument dat door bouw, grootte en klank uitstekend past in de kerkruimte. Het orgel voldoet aan de eisen die de liturgie stelt en kan zijn begeleidende en concerterende functie goed vervullen.

Het oorspronkelijke Eindhovense orgel telde 25 registers. Door het aankopen van 4 registers uit het orgel van de voormalige De Zaaier in Amsterdam, werd de dispositie van het pedaal (voetklavier) uitgebreid. De heer Hubert Schreurs bouwde het orgel op, wijzigde de dispositie, intoneerde alle pijpen en zorgde dat de klank paste in de gunstige akoestiek van de St. Pancratius.

In 1987 werd een nieuw register geschonken: een Vox coelestis (hemelse stem). In latere jaren volgden nog een Violon, een Cymbel en een Fluit harmoniek. Het orgel telt nu 34 registers. De laatste wens is een Prestant 16' waarvoor de helft van de pijpen al aanwezig is.

Om het orgel goed bespeelbaar te houden, moet het elk jaar een paar keer worden gestemd, moeten versleten onderdelen worden vervangen en moeten storingen worden verholpen. Een aantal comité-leden werkt hieraan mee. Een orgel is een kostbaar en duur instrument. Dit orgel dankt zijn naam aan koning David wiens beeld in het midden van het orgelfront prijkt.

Het orgel in de kerk Maria ten Hemelopneming te Bakkum werd ruim 50 jaar geleden plechtig ingezegend op 19 maart 1961. Het orgel werd gebouwd door de Alkmaarse orgelbouwer de firma Jos Vermeulen op advies van Dr P.J.A.M. de Bruyn, secretaris van de R.K. Klokken en Orgelraad. De 14 registers geven het orgel een volle klank afgestemd op de betrekkelijk kleine maar vooral lage kerkruimte. Het heeft twee manualen die samen elf registers hebben en het pedaal drie. Door de drie koppels is het mogelijk de registers met elkaar te verbinden.

In 2009 werd het orgel volledig gerestaureerd waardoor het weer zijn oude glorie terugkreeg. Dit was te beluisteren op zondag 24 januari door organist Ronald Schollaart met prachtige Bach orgelwerken tijdens een plechtige viering ter gelegenheid van het opnieuw in gebruik nemen van het orgel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter: de heer H. Meijer, telefoon: 0251-670770. E-mail: of de secretaris: mevrouw L. Leonards, telefoon: 0251-676625. E-mail:

Uw bijdrage voor het onderhoud aan de Orgels kunt u storten op Rabobank rekening: NL11RABO0311973779 t.n.v. Het Orgel-Comité St. Pancratius te Castricum.

¬ terug naar boven


Begraafplaats Sint Pancratius


De R.K. Parochie De Goede Herder prijst zich gelukkig dat zij kan beschikken over een prachtige begraafplaats en een fraai aangelegde urnenhof. Er zijn in 2003 meer dan tweehonderd nieuwe grafpercelen bijgekomen en er komen regelmatig grafpercelen vrij op het oude kerkhof. In 2010 is de begraafplaats van de Sint Pancratiuskerk gerenoveerd. Wie eens een kijkje komt nemen ziet dat het gehele kerkhof met de urnenhof een harmonisch geheel vormt en een rustieke sfeer uitstraalt. De gehele begraafplaats telt zeshonderd grafpercelen, waarvan dus meer dan tweehonderd nieuwe grafpercelen. In elk grafperceel wordt in twee lagen begraven. De graven zijn eigendom van de parochie. Op de begraafplaats wordt begraven in een algemeen of in een familiegraf. Een algemeen graf is bestemd voor een overledene voor een periode van tien jaar. Een familiegraf is bestemd voor twee overledenen voor een periode van twintig jaar. Deze perioden kunnen steeds met tien jaar door de rechthebbende worden verlengd. In een familiegraf kunnen tevens twee asbussen worden bijgezet.

Bezoektijden

De begraafplaats St. Pancratius behoort bij de R.K. Parochie De Goede Herder waarvan deel uitmaken de St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 115 te Castricum en de kerk Maria ten Hemelopneming, Brederodestraat 14 te Bakkum. De begraafplaats en urnenhof, met de ingang naast het Parochiecentrum aan de Dorpsstraat 113, kunt u dagelijks bezoeken vanaf 's morgens 08:00 uur tot 's avonds, afhankelijk van de tijd van het jaar, tussen 17:00 uur en 21:30 uur. Komt u eens langs en neem kennis van deze sfeervolle en rustieke begraafplaats.

Urnenhof

Op de begraafplaats kunnen behalve in familiegraven, ook in de urnenhof asbussen worden bijgezet. De urnenhof bestaat uit een columbarium (urnenmuur) met urnennissen en een plek voor urnengraven. In het columbarium is er plaats voor zevenentwintig urnennissen. In elke urnennis kunnen twee asbussen geplaatst worden. Elke nis is voorzien van een zeskante grafsteen voor de naam en een voorziening voor bloemen. Wie kiest voor het begraven of voor het bijzetten van een asbus vindt, nu en in de toekomst, een vertrouwd plekje waar troost gevonden kan worden na het verlies van een dierbare.

Beheer en onderhoud

Op de achtergrond zijn voor het beheer van de begraafplaats vele vrijwilligers betrokken: voor algemeen beheer, administratieve registratie, uitgifte van graven en opmaken van de grafakten. Voor het delven van graven en het onderhoud van de begraafplaats en de tuinen zijn professionele organisaties ingeschakeld. De nabestaanden zelf zorgen voor het graf van hun dierbare overledene, zodat het kerkhof een zowel kleurrijk als geordend palet van sfeer, groen en rust geeft. De begraafplaats voldoet aan de wettelijke eisen, zoals die zijn vastgelegd in het Reglement begraafplaats St. Pancratius te Castricum. Dit reglement ligt ter inzage bij het parochiesecretariaat.

Uitvaartverzorging

Nabestaanden kunnen zelf bepalen welke uitvaartverzorger zij wensen in te schakelen. Uitvaartverzorgers helpen u bij een waardig afscheid en een stijlvolle begeleiding bij een begrafenis of een crematieverzorging. Voor grafstenen met inscripties en inscripties op de zeskante steen van de urnennis of het urnengraf kunt u contact opnemen met uw uitvaartverzorger.

Het uitvaartcentrum, gelegen tussen de St. Pancratiuskerk en het Parochiecentrum aan de Dorpsstraat te Castricum, wordt beheerd door Uitvaartverzorging: De Jongh-Kasterkom.

Contactpersoon begraafplaats: de heer Wim Brakenhoff
Telefoon: 0251-656262
Mobiel: 06-29206465
E-mail: .

¬ terug naar boven


Liturgie en koren


In onze parochie zijn een aantal werkgroepen actief op het terrein van de liturgie. Verder is er een aantal koren. Regelmatig vinden optredens plaats van kerkkoren die hun medewerking verlenen aan de vieringen in de twee parochiekerken. Het gemengd koor van de Pancratius brengt bij voorkeur meerstemmige Latijnse koorwerken ten gehore. Er is ook een herenkoor . De twee dameskoren zingen bij rouw- en trouwdiensten.

Het koor Jubilate zingt tevens tijdens de weekendvieringen en heeft ook een Nederlands repertoire. In 1997 is een nieuw parochieel koor opgericht met de naam Cantare. Het is bestemd voor mensen tussen de 25 en 50 jaar en heeft vooral een Nederlands repertoire. Ook is er een kinderkoor: 'De Sterretjes'.

Nieuwe koorleden zijn van harte welkom. Aanmelding is mogelijk tijdens de repetities. De repetities worden in het Parochiecentrum aan de Dorpsstraat 113 gehouden of in de aangegeven kerk. Op de pagina [ werkgroepen, link: zangkoren ] kunt u informatie nalezen over de diverse zangkoren inclusief hun contactgegevens.

¬ terug naar boven


Vieringen Parochie De Goede Herder


Wij onderscheiden daarbij: Eucharistieviering, Communieviering, Viering van Woord en Gebed, afscheidsvieringen en Avondwake.

Eucharistieviering

In een Eucharistieviering gaat een priester voor. Het woord eucharistie is afgeleid van het Griekse woord "eucharisto" en betekent dankzeggen. Deze dankzegging heeft een vast patroon. Daarbij horen lezingen uit de bijbel, gebeden en liederen die door de mensen zelf gezongen kunnen worden, vaak met ondersteuning van een koor. Deze gezangen zijn niet bedoeld als muzikaal intermezzo, maar ze zijn deel van het vaste patroon, de liturgie. CD-muziek is in principe niet op zijn plaats, doch de priester heeft hierin het laatste woord.

Communieviering

In een Communieviering gaat een priester of pastoraalwerker voor. In deze viering ontvangen wij het brood dat in een voorgaande eucharistieviering is geconsacreerd. Ook hiervoor geldt een vast patroon met lezingen en liederen die door de mensen zelf kunnen worden gezongen, vaak met ondersteuning van een koor. CD-muziek is hier in principe ook niet op zijn plaats, de voorganger heeft hierin eveneens het laatste woord.

Viering van Woord en Gebed

In een Viering van Woord en Gebed kan een priester of pastoraal werker voorgaan. Er is een minder vaste structuur dan bij een eucharistieviering, of communieviering. De bijbel, het woord van God, heeft hierin een vaste plaats. Wanneer een mens zich tot God richt, dan heet dat gebed. Er zijn toepasselijke liederen, die door de aanwezigen zelf gezongen kunnen worden, al dan niet met ondersteuning van een koor. CD-muziek behoort ook tot de mogelijkheden, uiteraard in overleg met de voorganger.

Afscheidsviering

Een Afscheidsviering is een viering op de dag van de uitvaart in de kerk in Castricum of Bakkum, of in de aula van een uitvaartonderneming. Het gedenken, bidden en zingen rondom de overledene staan hierin centraal. Familieleden, vrienden en bekenden kunnen op een persoonlijke manier afscheid nemen. Deze viering wordt door leden van de betreffende werkgroep in overleg met de familie samengesteld. Er kan een beroep worden gedaan op een organist en een ondersteunend koor (niet in aula's). CD-muziek is ook mogelijk. Zowel de avondwake als de afscheidsviering in een aula dienen te worden aangepast aan de mogelijkheden en zijn bedoeld voor kleine groepen.

Avondwake

Een Avondwake is een viering aan de vooravond van de uitvaart in de kerk van Castricum of Bakkum, of in de aula van een uitvaartonderneming. Hierin staan het samen waken, bidden en zingen rondom de overledene centraal. Familieleden, vrienden en bekenden kunnen hier op een heel persoonlijke manier afscheid nemen. Dit gebeurt in overleg met leden van de betreffende werkgroep, zie pagina: [ werkgroepen - link Werkgroep Avondwake ]. Er kan gebruik worden gemaakt van het boekje 'avondwake', waarin gebeden, psalmen en liederen zijn opgenomen. Ook kan een beroep worden gedaan op een organist en een koor (niet in aula's). CD-muziek is ook mogelijk. Een avondwake kan gehouden worden aan de vooravond van een van de andere vieringen.

¬ terug naar boven


Oecumene | Raad van Kerken


Al een aantal jaren functioneert in Castricum-Bakkum een plaatselijke Raad van Kerken. Hier worden zaken van oecumenisch belang maandelijks op bestuurlijk niveau bespraken. Het streven van deze samenspraak tussen rooms-katholieke en reformatorische kerken is:

¬  het verbreden, verdiepen en in praktijk brengen van de oecumene;
¬  het bevorderen en uitvoeren van interkerkelijke activiteiten;
¬  het houden van oecumenische vieringen in een van de kerken;
¬  het overdragen van kennis in oecumenische zin aan de leden van de deelnemende kerkgenootschappen en aan anderen.

De Raad kent een bestuur, afgevaardigden van de lidkerken en een aantal werkgroepen. In de maand augustus verschijnt er elk jaar een brochure met het activiteitenprogramma waarin de diverse cursussen, gesprekskringen en bijbelbijeenkomsten staan vermeld. Indien u meer informatie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met de volgende contactpersoon:

Secretaris Raad van Kerken: de heer A.W.J. Borst
Adres: Bakkumerstraat 79, 1901 HK Castricum
Telefoon: 0251-657848
E-mail: .

¬ terug naar boven


Sacramenten, de 7 juwelen van de kerk


De rooms katholieke kerk kent zeven sacramenten. Het sacrament is een gewijde handeling binnen de rooms katholieke kerk, die een belangrijk moment in het leven markeert. In zeven handelingen, als uiterlijke tekenen door Christus ingesteld, worden bijzondere genaden gegeven en ontvangen. Alle sacramenten hebben een diepere bedoeling. Voor we de sacramenten voor u beschrijven, volgt hier een korte kennismaking.

De eerste drie sacramenten zijn bedoeld voor inwijding in de rooms katholieke kerk. Onbewust en steeds meer bewust vindt de vorming van de jonge mens plaats door middel van de eerste drie juwelen: Doopsel, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Er zijn ook twee sacramenten die met verbinding te maken hebben. Het Huwelijk waarin man en vrouw zich met elkaar verbinden voor God en het Priesterschap waarin de priesterkandidaat zich verbindt met God. Dan is er de Biecht waarin de gelovige vergeving kan vragen om in vrede te leven met zichzelf, met zijn naasten en met God. Tenslotte is er het zevende juweel het sacrament Ziekenzalving waarin versterking wordt gevraagd en gegeven wordt in moeilijke tijden zoals bij ernstige ziekte of bij sterven.

Voor meer informatie en contactinformatie over, bijvoorbeeld, het doopsel, huwelijk, ziekenzalving enzovoort, verwijzen wij u naar de [werkgroepen pagina].

¬ terug naar boven


Informatie over onze parochie:


¬  Welkomstwoord van onze voorzitter

¬  Organogram R.K. Parochie De Goede Herder

¬  R.K. Parochie De Goede Herder

¬  Historie tot 1950

¬  Drie parochies Castricum/Bakkum

¬  Opnieuw samenwerken en samengaan

¬  Het Orgel – Comité St. Pancratius

¬  Begraafplaats Sint Pancratius


Liturgie en Catechese:


¬  Liturgie en koren

¬  Vieringen Parochie De Goede Herder

¬  Oecumene | Raad van Kerken

¬  Sacramenten, de 7 juwelen van de kerk


Inleiding


Maria ten Hemelopneming kerk te Bakkum

Samen met de parochies uit Heemskerk en Uitgeest maakt de R.K. Parochie De Goede Herder deel uit van de grootste regio van het dekenaat Haarlem-Beverwijk. Op 1 januari 2006 werd de naam van de parochie gewijzigd in: R.K. Parochie De Goede Herder.

Sint Pancratius kerk te Castricum